Орос улс дахь боловсролын түвшин

Levels of Russian Education in Russia
© Shutterstock.com

Орос улс нь мэдлэг эзэмших төрөл бүрийн хэлбэр, чиглэл бүхий олон түвшний боловсролын системтэй. Энэ нийтлэлд Оросын боловсролын түвшинг авч үзсэн болно.

Оросын боловсролын ангилал:

ОХУ-ын боловсролын системийг авч үзье.

  1. Сургуулийн өмнөх боловсрол. Хүүхэд 3 наснаасаа яслид явах боломжтой.

  2. Бага анги. Хүүхдүүд 6 настайдаа сургуульд явдаг. Бага ангийн боловсролыг заавал эзэмших ёстой бөгөөд дөрвөн жил сурдаг.

  3. Дунд анги. Хүүхэд бүр сургуульд 5-аас 9-р анги хүртэл заавал сурах ёстой. Сурагчид 9-р ангиа төгсөөд шалгалт өгдөг. Тэд дахин хоёр жил сургуульдаа үргэлжлүүлэн боловсрол эзэмших эсвэл мэргэжлийн коллежид элсэх боломжтой.

  4. Ерөнхий боловсрол (сургуулийн 9-11-р анги) эсвэл мэргэжлийн (мэргэжлийн сургууль/коллеж). Эхний тохиолдолд сурагчид дахин хоёр жил сурдаг бөгөөд 11-р ангиа төгсөөд Улсын нэгдсэн шалгалт (УНШ) өгдөг. Шалгалтын дүнг их сургуульд элсэхийг хүсэж буй оюутнуудын сонгон шалгаруулалтад харгалзаж үздэг. Мэргэжлийн сургалт гурваас дөрвөн жил үргэлжилдэг. Төгсөгчид мэргэжил эзэмшиж, ажил хайх боломжтой.

  5. Дээд боловсрол. Оросын өнөөгийн боловсролын тогтолцоог Болонийн зарчимд үндэслэсэн бөгөөд бакалавр, мэргэжилтэн, магистр, докторын зэрэг, анагаахын резидент зэрэг багтдаг.

Мэргэжлийн дээд боловсролын түвшин

Дээд боловсрол гэдэг нь сонгосон мэргэжлээрээ мэргэшсэн байхыг хэлдэг. ЗХУ нэг түвшний дээд боловсролын тогтолцоотой байсан: таван жилийн турш сурсны дараа (анагаахын оюутнууд зургаан жил) төгсөгчид их сургуулийн мэргэжлийн зэрэг хүртдэг байсан. 2003 онд Орос улс Европын дээд боловсролын стандартыг бий болгох зорилгоор Болонийн үйл явцад нэгдсэн. Оросын улс түмний найрамдлын их сургууль 1995 онд хоёр түвшний дээд боловсролын (бакалавр, магистрын) системийг анх нэвтрүүлсэн. Хожим нь Оросын бүх дээд боловсролын төвүүд үүнийг дагаж мөрдөж байсан боловч анагаах ухаан зэрэг тодорхой чиглэлээр таван жилийн хугацаатай мэргэжлийн сургалт явуулдаг хэвээр байна.

Бакалаврын зэргийн сургалт дөрвөн жил үргэлжилдэг. Бакалаврын зэрэг нь эзэмшигчийн дээд боловсролыг баталгаажуулдаг. Төгсөгчид нь боловсролын зэрэгт нь тохирсон ажилд орох эсвэл цааш үргэлжлүүлэн сурах боломжтой. Бакалаврын зэрэгтэй хүмүүс докторын зэрэг горилж, судалгаа хийх боломжгүй. Бакалаврын зэрэг нь эрдэмтэд гэхээсээ илүү мэргэжилтэн бэлтгэхийг зорьдог.

Магистрын зэргийн сургалт хоёр жил үргэлжилдэг. Магистрын зэрэгтэй хүмүүс ажилд орох, эсвэл докторын зэргийн хөтөлбөрт хамрагдах, эрдэм шинжилгээний ажилд оролцох боломжтой.

Судалгааны боловсон хүчин бэлтгэх

Судалгаа хийх эсвэл багшлах чиглэлээр ажиллах мэргэжилтэн эсвэл магистрын зэрэгтэй хүмүүс багшлах болон эрдэм шинжилгээний ажил хийхийн зэрэгцээ аспирантурт сурах боломжтой. Аспирантурын сургалт хоёроос дөрвөн жил үргэлжилдэг. Чөлөөт урлагийн мэргэжлийн хувьд туслахын ажил нь аспирантурын сургалттай тэнцэх бөгөөд арми эсвэл тэнгисийн цэргийн офицерууд цэргийн аспирантурын сургалтад хамрагдах боломжтой.

Аспирантууд судалгааны ур чадвараа сайжруулахын тулд ажилладаг. Тэд эрдэм шинжилгээний өгүүлэл хэвлүүлж, шинжлэх ухааны диссертацаа хамгаалахад бэлтгэх ёстой. Энэхүү эрдмийн цол нь докторын зэрэгтэй дүйцдэг. Шинжлэх ухааны түвшний зэрэг горьлогч нь дэд профессорын туслахаар ажиллах орох, докторантурт суралцах боломжтой болдог. Мөн тэдэнд их сургуулийн мэргэжлийн хэлтэс эсвэл судалгааны төвүүд дэмжлэг үзүүлдэг. Докторын оюутнууд дараагийн дээд эрдмийн зэргээ (шинжлэх ухааны доктор) хамгаалахын тулд чадвараа дээшлүүлдэг.
Хуваалцана уу