Би Оросын их сургуулийг төгсөөд Орос улсын иргэн болж болох уу?

Оросын их сургуулийг төгсөгч гадаадын иргэн хэд хэдэн нөхцөлийг хангасан тохиолдолд Орос улсын иргэншлийг хялбаршуулсан журмаар авах боломжтой: Оросын нутаг дэвсгэр дээрх төрийн өмчийн их сургуулийн Засгийн газрын магадлан итгэмжилсэн суурь боловсролын хөтөлбөрийг төгссөн байх ёстой. Түүнчлэн Оросын иргэншил хүсэхээсээ өмнө Орос улсад мэргэжлээрээ дор хаяж нэг жил ажилласан туршлагатай байх ёстой. Хүсэлт гаргагч нь тогтоосон журмын дагуу хөдөлмөрийн дэвтэр эсвэл ажил олгогчийн баталгаажуулсан хуулбарыг болон бусад шаардлагатай баримт бичгийн хамт илгээдэг. Оросын Дотоод хэргийн яамны Цагаачлалын асуудал эрхэлсэн ерөнхий газрын вебсайтаас иргэний харьяаллын дүрмийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг авна уу.