Нууцлалын бодлого

Эрхэм хүндэт зочид!

1. (Вебсайт) -с (https://studyinrussia.ru/ мэдээ захиалах эсвэл вебсайтын захиргаанд хүсэлт гаргахад тэр вебсайт таны нэр, имэйл хаягийг автоматаар авах болно. Заасан мэдээлэл; Вебсайтыг ашиглаж буй хүмүүсийн цахим шуудан/эсвэл вебсайтад заасан хаягаар имэйлээ илгээж байгаа; Вебсайтад аль веб хуудсыг үзсэн тухай мэдээллийг автоматаар хадгалдаг; хэрэглэгчийн өгсөн бусад мэдээлэл (хувийн мэдээллийг оруулаад) энэхүү мэдэгдлийн р.3-т заасан зорилгоор вебсайт дээр хадгалагддаг.

2. Вебсайтад хадгалагдсан вебсайт хэрэглэгчдийн тухай мэдээллийг зөвхөн вебсайт дахь мэдээллийн хангамжийн хэрэгсэл, аргыг сайжруулах, үйлчлүүлэгчдэд үзүүлэх үйлчилгээг сайжруулах, хамгийн их хандалттай вебсайтыг тодорхойлох зорилгоор ашигладаг, вебсайтын интерактив үйлчилгээ нь зочлогчдын статистик мэдээ гаргах, вебсайтын сонирхсон хэрэглэгчдэд мэдээ, материалыг шуудангаар илгээх, вебсайтын захиргаанаас асуусан асуултад хариулахад зориулагддаг.

3. Р. 2-т заасан дээрх хамрах хүрээнээс гадна Вебсайт хэрэглэгчдийн талаарх мэдээллийг задруулж эсвэл өөр хэлбэрээр ашиглаж болох юм. Энэхүү мэдэгдлийн р. 2-н дагуу эрх бүхий хүмүүс заасан мэдээлэлд нэвтрэх эрхтэй. Эдгээр хүмүүст санамсаргүй эсвэл санаатай байдлаар задруулсан, эсвэл ийм мэдээллийг зөвшөөрөлгүй ашигласны төлөө хариуцлага хүлээлгэх талаар мэдэгдсэн болно.

4. Хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг хувийн мэдээллийн тухай Оросын хууль тогтоомжийн шаардлагын дагуу хадгалж, зохицуулдаг.

5. Энэхүү мэдэгдлийн р. 2-т заасан мэдээлэлтэй холбоотой үүсмэл мэдээллийг дараа дараагийн хэрэглээнд (түгээх) вебсайтын тодорхой сүлжээ (цахим) хаяг, домэйн нэрийг заагаагүйгээр ерөнхий хэлбэрээр өгдөг.

6. Вебсайтад нийтлэгдсэн цахим холбоосыг дарж, бусад интернет сайт руу шилжихдээ хэрэглэгчид энэ вебсайтаас гарна. Вебсайтын удирдлага нь бусад байгууллагын интернетийн эх үүсвэрийн мэдээлэлд (зөрүү, орхигдсон, алдаа зэрэгт) хариуцлага хүлээхгүй болно. Бусад вебсайтын цахим холбоосуудыг зөвхөн хэрэглэгчдэд тав тухтай байлгах үүднээс өгдөг бөгөөд энэ нь вебсайтын удирдлага нь заасан интернет нөөцийг баталж, баталгаажуулсан, эсвэл контентыг нь хариуцдаг гэсэн үг биш юм.

7. Вебсайтын захиргаа болон вебсайтад ашигласан технологи нь баримт бичиг, зээлийн картын дугаар эсвэл бусад бусад мэдээллийг шаарддаггүй.

8. Вэбсайтын захиргаа нь вебсайтын хэрэглэгчийн гуравдагч этгээдээр хадгалагдсан аливаа мэдээлэл (хууль ёсны болон хууль бусаар) түүн дотор түгээсэн, хуулбарласан гэх аливаа мэдээлэл ашигласны төлөө хариуцлага хүлээхгүй.

9. Вебсайтын захиргаа нь энэхүү Мэдэгдлийн текстийг зарлахгүйгээр ямар ч үед засах, шинэчлэх эрхтэй. Ийм өөрчлөлтүүд нь сайтад байрлуулсан мөчөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болно.