• Дээд боловсролын түвшингийн хөтөлбөр
  Degrees
  Field of study
  Subject
  Mode of study
  Language of instruction
  City
  Duration of study
 • Нэмэлт хөтөлбөрүүд
  Type of additional programme
  Mode of study
  Language of instruction
  City
  Duration of study
 • Их сургуулиуд
 • Хүсэлт гаргах 5 алхам

Гадаад элсэгчдийн олимпиадууд

Academic Competitions for International Applicants
© FEFU

Орос улсад олон арван олимпиад зохион байгуулагддаг боловч Оросын бүх их сургуульд хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр элсэх эрхийг зөвхөн жил бүр Оросын Холбооны Улсын Шинжлэх ухаан, дээд боловсролын яамнаас баталдаг жагсаалтад багтсан, Бүх Оросын сурагчдын олимпиадуудын (1, 2, 3-р түвшний) ялагчдад л олгодог.

Элсэх эрхийн давуу тал нь хоёр төрлийнх байж болно: элсэлтийн шалгалтгүйгээр их сургуульд элсэх эсвэл оюутны мэргэших хичээлийн Улсын нэгдсэн шалгалтад (ЭЕШ-д) дээд үнэлгээ өгөх (эсвэл элсэлтийн нэмэлт шалгалтад хамрагдах). Элсэлтийн давуу талын хэлбэр нь уралдааны түвшин, өргөмжлөлийн статусаас (ялагч эсвэл шагнал хүртсэн оролцогч) хамаарна. Их сургууль бүр ямар давуу эрх олгохоо хувьдаа шийдэж, холбогдох мэдэгдлийг жил бүр вебсайт дээрээ нийтэлдэг.

Academic Competitions for International Applicants
© UrFU

Бүх Оросын олимпиадын эцсийн ялагчдыг холбогдох мэргэжлээр элсэлтийн шалгалтгүйгээр их сургуулиудад элсүүлэхийг хуулиар тогтоосон болно. Оросын Холбооны Улсын Шинжлэх ухаан, дээд боловсролын яамны жагсаалтын 1-р түвшний уралдааны ялагчдад ижил дүрмийг хэрэглэж болно. 2-р болон 3-р түвшний ялагчдад ихэвчлэн улсын шалгалтын дүн дээр нэмэлт оноо өгдөг (их сургуулийн элсэлтийн самбарын мэдээллийг шалгана уу).

Гадаадын элсэгчид Бүх Оросын олимпиадад (хэрэв тэд Оросын сургуульд сурч байгаа бол), Оросын Холбооны Улсын Шинжлэх ухаан, дээд боловсролын яамны жагсаалтын зарим уралдаанд, мөн гадаад оюутнуудад зориулсан орон нутгийн олимпиадад эсвэл бие даасан их сургуулиудын явуулдаг уралдаанд (энэ тохиолдолд дүрмээр бол зөвхөн уралдааныг зохиосон их сургуульд элсэхэд л тухайн гаргасан амжилтыг харгалзан үздэг) оролцох боломжтой. Бүх уралдаанд оролцох нь сайн дурын бөгөөд үнэгүй байдаг.

Гадаадын иргэдэд нээлттэй олимпиадууд*

Гадаад элсэгчдийн олимпиадууд

ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ

ОРОЛЦОГЧИД

ТЭДГЭЭРИЙН ТҮВШИН/ЯЛАГЧДЫН ЭДЛЭХ ДАВУУ ТАЛ

Физтех. Физик Математикийн олон улсын олимпиад

Албан ёсны вебсайт

Россотрудничествогийн дэмжлэгтэйгээр Москвагийн физик, техникийн дээд сургуулиас (MIPT) зохион байгуулдаг.

Тавигдах шаардлага: Орос улсаас өөр улсад амьдарч байгаа 9/11-р ангийн сурагчид (эсвэл 12 жилийн дунд боловсролын тогтолцооны хувьд 11/12-р анги). Оросын иргэд хамрагдах боломжгүй.

Олимпиадын сүүлчийн шатанд шалгарсан ялагчид болон шагналтнуудад МФТДС-д элсэх давуу эрх олгоно.

"Орост суралцах цаг боллоо!"

ТУХН-ийн орнуудын Холбооны агентлаг, Хилийн чанадад амьдардаг нутаг нэгтнүүд, олон улсын хүмүүнлэгийн хамтын ажиллагааны байгууллагын удирдлага дор Оросын тэргүүлэгч техникийн их сургуулиудын консорциум, Орос улсын Шинжлэх ухаан, дээд боловсролын яамны дэмжлэгтэйгээр явуулдаг.

Гадаад орнуудаас сургууль төгссөн хүмүүст ахлах сургууль нээлттэй.

Ялагчид Оросын Засгийн газраас хуваарилсан квотын дагуу Оросын их сургуульд суралцах улсын тэтгэлэг авдаг.

Дэлхийн тэтгэлэгт уралдаан

Албан ёсны вебсайт

Эдийн засгийн дээд сургуулиас зохион байгуулдаг.

Уралдааныг Орос улсаас өөр улсад амьдардаг ахлах ангийн сурагчид, 30-аас доош насны залуучуудад зориулсан.

Олимпиадын ялагч, шагналтнууд нь бусад шалгалт өгөхгүйгээр ЭЗДС-ийн бакалаврын хөтөлбөрт хамрагдах, тэтгэлэг авах хүсэлт гаргах боломжтой. Олимпиадын бүх оролцогч ЭЗДС-ийн бакалаврын хөтөлбөрт хамрагдахдаа давуу эрх авахаар дүнгээ харуулж болно.

Олон улсын олимпиадын нээлттэй хаалга: Магистрын боломжит элсэгчдэд зориулсан Оросын тэтгэлгийн төсөл

Албан ёсны вебсайт

Олимпиадуудыг Оросын Боловсрол, шинжлэх ухааны яам, Россотрудничество-н дэмжлэгтэйгээр Дэлхийн их сургуулиудын холбоо зохион байгуулдаг.

Оросоос өөр аль ч улсын бакалавр эсвэл мэргэжилтэн зэрэгтэй хүмүүсийн өмнө нээлттэй.

Олимпиад нь математик, физик, компьютерын шинжлэх ухаан, эдийн засгийн хичээлийг хамардаг. Олимпиадын ялагчид Оросын 500 их сургуулиас хүссэн их сургуулийнхаа боловсролын хөтөлбөрт элсэлтийн шалгалтгүйгээр элсэнэ.

Орос болон гадаадын иргэдэд зориулсан уралдаан

ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ

ОРОЛЦОГЧИД

ТҮВШИН/ЯЛАГЧДЫН ЭДЛЭХ ДАВУУ ТАЛ

Сурагч, төгсөгчдөд зориулсан олимпиад

Албан ёсны вебсайт

Эдийн засгийн дээд сургуулиас зохион байгуулдаг.

Уралдаанд бакалаврын, мэргэжилтэн зэргийн хөтөлбөрийн оюутнууд, дээд боловсролын сургалтын байгууллагын төгсөгчид харьяалал харгалзахгүйгээр оролцож болно.

Ялагчдад уралдааны сэдэвтэй тохирсон ЭЗДС-ийн магистрын хөтөлбөрт элсэх давуу эрхийг олгоно.

Сурагчдад зориулсан программчлалын нээлттэй олимпиад

Албан ёсны вебсайт

Москвагийн физик, техникийн дээд сургууль, Москвагийн Боловсрол газар

Тавигдах шаардлага: Орос эсвэл бусад орны 9-11-р ангийн ерөнхий боловсролын хөтөлбөрийн сурагчид.

1-р түвшний олимпиад (Компьютерын шинжлэх ухаан).

Сурагчдад зориулсан физик, математикийн Росатом аж үйлдвэрийн олимпиад

Албан ёсны вебсайт

Росатом улсын корпорацтай хамтран ҮСЦИС МИФДС зохион байгуулдаг

Тавигдах шаардлага: Орос эсвэл бусад орны ерөнхий боловсролын хөтөлбөрийн 7-11-р ангийн сурагчид.

Олон түвшинт олимпиад:

1-р түвшин (Физик);

2-р түвшин ((Математик).

Төгсгөлийн шатны (газар дээрх) ялагчид Оросын их сургуульд элсэхдээ давуу эрх эдэлдэг (дэлгэрэнгүй мэдээллийг Олимпиадын вебсайтаас авна уу).

Математикийн олон улсын хотын олимпиадын уралдаан

Албан ёсны вебсайт

Москва хотын боловсролын газраас зохион байгуулдаг

Тавигдах шаардлага: Орос, ТУХН (Тусгаар тогтносон улсын хамтын нөхөрлөл) болон бусад орны 10, 11-р ангийн сурагчид.

1-р түвшин (Математик) Олимпиад.

Төгсгөлийн шатны (газар дээр нь) ялагчид Оросын их сургуульд элсэхдээ давуу эрх эдэлдэг (илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг Олимпиадын вебсайтаас авна уу).

Бүх Сибирийн сургуулийн сурагчдын олимпиад

Албан ёсны вебсайт

Новосибирск мужийн Боловсролын яам, Новосибирскийн Үндэсний Судалгааны Улсын их сургууль.

Тавигдах шаардлага: Орос эсвэл бусад орны ерөнхий боловсролын хөтөлбөрийн 7-11-р ангийн сурагчид.

Олон түвшинт олимпиад:

1-р түвшин (Хими, физик, компьютерын шинжлэх ухаан);

2-р түвшин (Математик, биологи);

Ялагчдад Оросын их сургуульд элсэхэд давуу эрх олгодог. Давуу талын төрлийг олимпиад/их сургуулийн вебсайтаас шалгана уу.

Бүх Оросын сургуулийн сурагчдын олимпиад

Албан ёсны вебсайт

Оросын Боловсрол, шинжлэх ухааны яамнаас зохион байгуулдаг.

Уралдаан нь Оросын дунд боловсролын байгууллагад сурч буй орос болон гадаадын иргэдэд нээлттэй.

Олимпиадын эцсийн шатны ялагч, шагналтнууд элсэлтийн шалгалтгүйгээр элсэх боломжтой.

"Бор шувууны толгодыг байлдан дагуул"

Албан ёсны вебсайт

Уралдааныг Москвагийн улсын их сургууль (МГУ) болон Московский комсомолец сонингоос явуулдаг.

Уралдаан нь дунд боловсролын байгууллагад суралцаж буй Орос болон гадаадын иргэд, харьяалалгүй сурагчдад (10 ба түүнээс дээш насны) нээлттэй.

Олон түвшинт олимпиад:

1-р түвшний уралдаан(Биологи, гадаад хэл, уран зохиол, математик, нийгэм судлал, физик, сэтгүүл зүй).

2-р түвшний уралдаан(Газар зүй, түүх).

Ялагчид Оросын их сургуульд хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр элсэж болно. Хөнгөлөлттэй элсэлтийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах бол уралдааны вебсайт эсвэл элсэхийг хүссэн их сургуулийнхаа вебсайтаар зочилно уу.

"Нанотехнологи: Ирээдүй рүү авчрах нээлт"

Албан ёсны вебсайт

Москвагийн Улсын Их Сургууль (МУИС) болон Дэд бүтэц, боловсролын хөтөлбөрийн сангаас зохион байгуулдаг.

Уралдаан нь Орос, ТУХН болон бусад орны ахлах сургуулийн 12 болон түүнээс дээш насны сурагч, бакалаврын оюутан, аспирантур, шинэ судлаач, лекцийн багш, нанотехнологи хөгжүүлэх сонирхолтой хүмүүст нээлттэй.

1-р түвшний олимпиад (хими, физик, математик, биологи)

Ялагчдад Оросын их сургуульд элсэхэд давуу эрх олгодог. Олимпиадын эсвэл сонгосон их сургуулийнхаа вебсайтаас давуу эрхийн төрлийг олж мэдээрэй.

Менделеевийн нэрэмжит олон улсын химийн олимпиад

Албан ёсны вебсайт

Москвагийн улсын их сургууль (МУИС) зохион байгуулдаг.

Олимпиад нь Орос, Армени, Беларусь, Болгар, Унгар, Казахстан, Киргиз, Литва, Молдова, Румын, Саудын Араб, Тажикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украин зэрэг орны оюутнуудад нээлттэй.

Ялагчид Оросын их сургуульд хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр элсэж болно. Хөнгөлөлттэй элсэлтийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах бол уралдааны вебсайт эсвэл элсэхийг хүссэн их сургуулийнхаа вебсайтаар зочилно уу.

Н. Д. Кондратьевын нэрэмжит олимпиад

Энэхүү арга хэмжээг Оросын ШУА-ийн Эдийн засгийн хүрээлэн, Москвагийн Улсын эдийн засаг, статистик, мэдээлэл зүйн их сургууль, Уралын холбооны их сургууль, Оросын засгийн газрын дэргэдэх Санхүүгийн их сургууль болон бусад байгууллага зохион байгуулдаг.

Олимпиад эдийн засгийн онолыг судлах сонирхолтой: Орос, ТУХН-ийн 5-11-р ангийн сурагчдад нээлттэй.

1-р түвшний уралдаан (Эдийн засаг).

Ялагчид Оросын их сургуульд хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр элсэж болно. Хөнгөлөлттэй элсэлтийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах бол уралдааны вебсайт эсвэл элсэхийг хүссэн их сургуулийнхаа вебсайтаар зочилно уу.

Сургуулийн сурагчдын мэдээлэл зүй, программчлалын олимпиад

Албан ёсны вебсайт

Санкт-Петербургийн Үндэсний Судалгааны Их Сургууль (МТМО) зохион байгуулдаг.

Оролцохын тулд та 16 буюу түүнээс дээш насны Орос эсвэл өөр улсын ахлах сургуулийн сурагч байх ёстой.

1-р түвшний уралдаан (Мэдээллийн технологи);

3-р түвшний уралдаан (Математик).

Ялагчид, дэд байр эзэлсэн оролцогч МTMO их сургуульд үнэ төлбөргүй суралцах, авсан оноотой пропорциональ тэтгэлэг авах эрхтэй.

"Дээд туршилт"

Албан ёсны вебсайт

Эдийн засгийн дээд сургууль Оросын хэд хэдэн их сургуультай хамтран явуулдаг.

Энэ уралдааныг Орос ба ТУХН-ийн орнуудын 12 ба түүнээс дээш насны ахлах ангийн сурагчдад зориулсан болно.

Олон түвшинт олимпиад:

1-р түвшин (дизайн, сэтгүүл зүй, гадаад хэл, мэдээлэл зүй, түүх, соёл судлал, математик, нийгмийн ухаан, улс төр судлал, хууль, орос хэл, социологи, хэл шинжлэлийн ухаан, гүн ухаан, эдийн засаг);

2-р түвшин (Ази судлал, ази хэл, дэлхийн түүх соёл иргэншил, сэтгэл зүй, санхүүгийн мэдлэг, электрон техник болон компьютерын техник);

3-р түвшин (биологи, бизнесийн үндэс, физик, хими).

Ялагчид Оросын их сургуульд элсэхдээ давуу эрх эдлэдэг. Олимпиад эсвэл өөрийн сонгосон их сургуулийнхаа вебсайтаас давуу эрхийн төрлийг олж мэдээрэй.

"Ломоносов"

Албан ёсны вебсайт

Москвагийн улсын их сургууль (МУИС) зохион байгуулдаг.

Уралдаан нь Орос болон гадаадын иргэд, харьяалалгүй хүмүүст нээлттэй.

Олон түвшинт олимпиад:

1-р түвшин (сэтгүүл зүй, гадаад хэл, мэдээлэл зүй, биологи, түүх, уран зохиол, математик, нийгмийн ухаан, хууль, орос хэл, хими, сэтгэл зүй, гүн ухаан, газар зүй, олон улсын харилцаа болон дэлхий судлал);

2-р түвшин (геологи, механик болон математикийн загварчлал, улс төр судлал, физик, экологи, сансар судлал);

3-р түвшин (инженерийн шинжлэх ухаан, робот техник, сансар судлал, механик болон математикийн загварчлал).

Ялагчид Оросын их сургуульд элсэхдээ давуу эрх эдэлдэг. Олимпиадын эсвэл сонгосон их сургуулийнхаа вебсайтаас давуу эрхийн төрлийг олж мэдээрэй.

"Физтех"

Албан ёсны вебсайт

Арга хэмжээг Москвагийн физик, техникийн дээд сургууль, Санкт-Петербургийн улсын электротехникийн их сургууль, Казанийн холбооны их сургууль болон бусад их сургууль удирдан зохион байгуулдаг.

Уфагийн улсын нисэхийн техникийн их сургууль, Хойд Кавказын холбооны их сургууль).

Оролцогчид нь Орос, Армени, Беларус, Казахстан, Киргиз, Молдав, Таджикстан, Туркменистан, Узбекистан, Украйн улсын 9-11-р ангийн сурагчид юм.

Олон түвшинт уралдаан:

1-р түвшин (Физик);

2-р түвшин (Математик).

Ялагчид Оросын их сургуульд хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр элсэж болно. Хөнгөлөлттэй элсэлтийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах бол уралдааны вебсайт эсвэл элсэхийг хүссэн их сургуулийнхаа вебсайтаар зочилно уу.

Сургуулийн сурагчдад зориулсан хамтарсан их сургуулиудын математикийн олимпиад

Албан ёсны вебсайт

Зохион байгуулдаг бүлэг сургуульд Москвагийн нисэхийн техникийн их сургууль, Оросын улс түмний найрамдлын их сургууль, ҮСЦИС "МИФДС", Үндэсний судалгааны технологийн их сургууль "МГХДС", Санкт Петербургийн Улсын Цахилгаан Техникийн Их Сургууль, МГХДС, Алс Дорнодын холбооны их сургууль , Их Петрийн Санкт-Петербургийн политехникийн их сургууль, Механик оптикийн Петр агуу Санкт-Петербургийн Политехникийн их сургууль гэх мэт сургуулиуд багтана.

Оролцохын тулд та Орос эсвэл өөр улсын ахлах сургуульд сурдаг, 16 буюу түүнээс дээш насны сурагч байх ёстой.

2-р түвшний уралдаан (Математик).

Ялагчид Оросын их сургуульд хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр элсэж болно. Хөнгөлөлттэй элсэлтийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах бол уралдааны вебсайт эсвэл элсэхийг хүссэн их сургуулийнхаа вебсайтаар зочилно уу.

КХИС-ийн бүсийн хичээлийн олимпиад

Албан ёсны вебсайт

Казанийн холбооны их сургууль зохион байгуулдаг.

Оролцохын тулд та Орос, ТУХН эсвэл бусад орны 14 ба түүнээс дээш насны сурагч байх шаардлагатай.

Олон түвшинт олимпиад:

2-р түвшин (гадаад хэл, хими)

3-р түвшин (физик)

Оросын их сургуулиудад элсэх ялагчдад давуу эрх олгоно. КХИС-ийн вебсайтаас давуу эрхийн төрлийг үзнэ үү.

Олон хичээлийн олимпиад “Залуу авьяастнууд”

Албан ёсны вебсайт

Академич С. П. Королевын нэрэмжит Самарын үндэсний судалгааны их сургууль болон уг сургуулийн хамтрагчид зохион байгуулдаг.

Орос болон бусад орны ерөнхий боловсролын хөтөлбөрт хамрагдаж буй 9-11-р ангийн сурагчдын өмнө нээлттэй.

1-р түвшний олимпиад 1-р түвшний олимпиад

Москвагийн сургуулийн сурагчдад зориулсан олимпиад

Албан ёсны вебсайт

Москвагийн боловсролын алба, М. В. Ломоносовын нэрэмжит Москвагийн улсын их сургууль, Эдийн засгийн дээд сургууль, Москвагийн физик техникийн дээд сургууль, Үндэсний судалгааны цөмийн их сургууль МИФДС, Үндэсний судалгааны технологийн их сургууль МГХДС болон Оросын бусад их сургууль.

Ерөнхий болон дунд боловсролын хөтөлбөрт суралцаж буй 5-11-р ангийн сурагчид сургалтын хэлбэр, сургуулийн байршил эсвэл оршин суугаа газраас үл хамааран хамрагдах боломжтой.

Олон түвшинт олимпиад
1-р түвшин (одон орон, газар зүй, мэдээлэл зүй, урлагийн түүх, түүх, хэл шинжлэл, математик, физик, хими);
2-р түвшин (дүрслэх урлаг, нийгмийн ухаан, хууль зүй, хэл шинжлэлийн ухаан, эдийн засаг);
3-р түвшин (байгалийн шинжлэх ухаан болон инженер, робот техник, санхүүгийн мэдлэг).

Сургуулийн сурагчдын физикийн онлайн олимпиадын

Албан ёсны вебсайт

Санкт-Петербургийн Улсын Их Сургууль, МТМО Үндэсний судалгааны их сургууль болон бусад Оросын их сургууль.

Орос болон бусад орноос 7-11-р ангийн сурагчдын өмнө нээлттэй.

1-р түвшний олимпиад (Физик)

Сургуулийн сурагчдад зориулсан TechnoCup программчлалын олимпиад

Албан ёсны вебсайт

Зохион байгуулагчид: Москвагийн физик, техникийн дээд сургууль болон Н. Э. Бауманы нэрэмжит Москвагийн улсын техникийн их сургууль

Орос болон бусад орны 8-11-р ангийн сурагчдын өмнө нээлттэй.

1-р түвшний олимпиад (мэдээлэл зүй).

Сургуулийн сурагчдын нээлттэй олимпиад

Албан ёсны вебсайт

Зохион байгуулагчид: Оросын их сургуулиудтай хамтран МТМО Үндэсний судалгааны их сургууль, Өмнөд Уралын улсын их сургууль болон Уралын холбооны их сургууль

7 -11-р ангийн сурагчдын өмнө нээлттэй.

Олон түвшинт олимпиад;

1-р түвшин (Мэдээллийн технологи);

3-р түвшин (Математик).

Гадаад элсэгчдийн олимпиадууд

Физтех. Физик Математикийн олон улсын олимпиад
Албан ёсны вебсайт

ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ
Россотрудничествогийн дэмжлэгтэйгээр Москвагийн физик, техникийн дээд сургуулиас (MIPT) зохион байгуулдаг.

ОРОЛЦОГЧИД
Тавигдах шаардлага: Орос улсаас өөр улсад амьдарч байгаа 9/11-р ангийн сурагчид (эсвэл 12 жилийн дунд боловсролын тогтолцооны хувьд 11/12-р анги). Оросын иргэд хамрагдах боломжгүй.

ТЭДГЭЭРИЙН ТҮВШИН/ЯЛАГЧДЫН ЭДЛЭХ ДАВУУ ТАЛ
Олимпиадын сүүлчийн шатанд шалгарсан ялагчид болон шагналтнуудад МФТДС-д элсэх давуу эрх олгоно.

"Орост суралцах цаг боллоо!"

ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ
ТУХН-ийн орнуудын Холбооны агентлаг, Хилийн чанадад амьдардаг нутаг нэгтнүүд, олон улсын хүмүүнлэгийн хамтын ажиллагааны байгууллагын удирдлага дор Оросын тэргүүлэгч техникийн их сургуулиудын консорциум, Орос улсын Шинжлэх ухаан, дээд боловсролын яамны дэмжлэгтэйгээр явуулдаг.

ОРОЛЦОГЧИД
Гадаад орнуудаас сургууль төгссөн хүмүүст ахлах сургууль нээлттэй.

ТЭДГЭЭРИЙН ТҮВШИН/ЯЛАГЧДЫН ЭДЛЭХ ДАВУУ ТАЛ
Ялагчид Оросын Засгийн газраас хуваарилсан квотын дагуу Оросын их сургуульд суралцах улсын тэтгэлэг авдаг.

Дэлхийн тэтгэлэгт уралдаан
Албан ёсны вебсайт

ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ
Эдийн засгийн дээд сургуулиас зохион байгуулдаг.

ОРОЛЦОГЧИД
Уралдааныг Орос улсаас өөр улсад амьдардаг ахлах ангийн сурагчид, 30-аас доош насны залуучуудад зориулсан.

ТЭДГЭЭРИЙН ТҮВШИН/ЯЛАГЧДЫН ЭДЛЭХ ДАВУУ ТАЛ
Олимпиадын ялагч, шагналтнууд нь бусад шалгалт өгөхгүйгээр ЭЗДС-ийн бакалаврын хөтөлбөрт хамрагдах, тэтгэлэг авах хүсэлт гаргах боломжтой. Олимпиадын бүх оролцогч ЭЗДС-ийн бакалаврын хөтөлбөрт хамрагдахдаа давуу эрх авахаар дүнгээ харуулж болно.

Олон улсын олимпиадын нээлттэй хаалга: Магистрын боломжит элсэгчдэд зориулсан
Албан ёсны вебсайт

ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ
Олимпиадуудыг Оросын Боловсрол, шинжлэх ухааны яам, Россотрудничество-н дэмжлэгтэйгээр Дэлхийн их сургуулиудын холбоо зохион байгуулдаг.

ОРОЛЦОГЧИД
Оросоос өөр аль ч улсын бакалавр эсвэл мэргэжилтэн зэрэгтэй хүмүүсийн өмнө нээлттэй.

ТЭДГЭЭРИЙН ТҮВШИН/ЯЛАГЧДЫН ЭДЛЭХ ДАВУУ ТАЛ
Олимпиад нь математик, физик, компьютерын шинжлэх ухаан, эдийн засгийн хичээлийг хамардаг. Олимпиадын ялагчид Оросын 500 их сургуулиас хүссэн их сургуулийнхаа боловсролын хөтөлбөрт элсэлтийн шалгалтгүйгээр элсэнэ.

Орос болон гадаадын иргэдэд зориулсан уралдаан

Сурагч, төгсөгчдөд зориулсан олимпиад
Албан ёсны вебсайт

ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ
Эдийн засгийн дээд сургуулиас зохион байгуулдаг.

ОРОЛЦОГЧИД
Уралдаанд бакалаврын, мэргэжилтэн зэргийн хөтөлбөрийн оюутнууд, дээд боловсролын сургалтын байгууллагын төгсөгчид харьяалал харгалзахгүйгээр оролцож болно.

ТЭДГЭЭРИЙН ТҮВШИН/ЯЛАГЧДЫН ЭДЛЭХ ДАВУУ ТАЛ
Ялагчдад уралдааны сэдэвтэй тохирсон ЭЗДС-ийн магистрын хөтөлбөрт элсэх давуу эрхийг олгоно.

Сурагчдад зориулсан программчлалын нээлттэй
Албан ёсны вебсайт

ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ
Москвагийн физик, техникийн дээд сургууль, Москвагийн Боловсрол газар

ОРОЛЦОГЧИД
Тавигдах шаардлага: Орос эсвэл бусад орны 9-11-р ангийн ерөнхий боловсролын хөтөлбөрийн сурагчид.

ТЭДГЭЭРИЙН ТҮВШИН/ЯЛАГЧДЫН ЭДЛЭХ ДАВУУ ТАЛ
1-р түвшний олимпиад (Компьютерын шинжлэх ухаан).

Сурагчдад зориулсан физик, математикийн Росатом аж үйлдвэрийн олимпиад
Албан ёсны website

ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ
Росатом улсын корпорацтай хамтранҮСЦИС МИФДС зохион байгуулдаг

ОРОЛЦОГЧИД
Тавигдах шаардлага: Орос эсвэл бусад орны ерөнхий боловсролын хөтөлбөрийн 7-11-р ангийн сурагчид.

ТЭДГЭЭРИЙН ТҮВШИН/ЯЛАГЧДЫН ЭДЛЭХ ДАВУУ ТАЛ
Олон түвшинт олимпиад:

1-р түвшин (Физик);

-р түвшин (Математик).

Төгсгөлийн шатны (газар дээрх) ялагчид Оросын их сургуульд элсэхдээ давуу эрх эдэлдэг (дэлгэрэнгүй мэдээллийг Олимпиадын вебсайтаас авна уу).

Математикийн олон улсын хотын олимпиадын уралдаан
Албан ёсны вебсайт

ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ
Москва хотын боловсролын газраас зохион байгуулдаг

ОРОЛЦОГЧИД
Тавигдах шаардлага: Орос, ТУХН (Тусгаар тогтносон улсын хамтын нөхөрлөл) болон бусад орны 10, 11-р ангийн сурагчид.

ТЭДГЭЭРИЙН ТҮВШИН/ЯЛАГЧДЫН ЭДЛЭХ ДАВУУ ТАЛ
1-р түвшин (Математик) Олимпиад.

Төгсгөлийн шатны (газар дээр нь) ялагчид Оросын их сургуульд элсэхдээ давуу эрх эдэлдэг (илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг Олимпиадын вебсайтаас авна уу).

Бүх Сибирийн сургуулийн сурагчдын олимпиад
Албан ёсны вебсайт

ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ
Новосибирск мужийн Боловсролын яам, Новосибирскийн Үндэсний Судалгааны Улсын их сургууль.

ОРОЛЦОГЧИД
Тавигдах шаардлага: Орос эсвэл бусад орны ерөнхий боловсролын хөтөлбөрийн 7-11-р ангийн сурагчид.

ТЭДГЭЭРИЙН ТҮВШИН/ЯЛАГЧДЫН ЭДЛЭХ ДАВУУ ТАЛ
Олон түвшинт олимпиад:

1-р түвшин (Хими, физик, компьютерын шинжлэх ухаан);

2-р түвшин (Математик, биологи);

Ялагчдад Оросын их сургуульд элсэхэд давуу эрх олгодог. Давуу талын төрлийг олимпиад/их сургуулийн вебсайтаас шалгана уу.

Бүх Оросын сургуулийн сурагчдын олимпиад
Албан ёсны вебсайт

ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ
Оросын Боловсрол, шинжлэх ухааны яамнаас зохион байгуулдаг.

ОРОЛЦОГЧИД
Уралдаан нь Оросын дунд боловсролын байгууллагад сурч буй орос болон гадаадын иргэдэд нээлттэй.

ТЭДГЭЭРИЙН ТҮВШИН/ЯЛАГЧДЫН ЭДЛЭХ ДАВУУ ТАЛ
Олимпиадын эцсийн шатны ялагч, шагналтнууд элсэлтийн шалгалтгүйгээр элсэх боломжтой.

"Бор шувууны толгодыг байлдан дагуул"
Албан ёсны вебсайт

ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ
Уралдааныг Москвагийн улсын их сургууль (МГУ) болон Московский комсомолец сонингоос явуулдаг. Уралдаан нь дунд боловсролын байгууллагад суралцаж буй.

ОРОЛЦОГЧИД
Орос болон гадаадын иргэд, харьяалалгүй сурагчдад (10 ба түүнээс дээш насны) нээлттэй.

ТЭДГЭЭРИЙН ТҮВШИН/ЯЛАГЧДЫН ЭДЛЭХ ДАВУУ ТАЛ
Олон түвшинт олимпиад:

1-р түвшний уралдаан (Биологи, гадаад хэл, уран зохиол, математик, нийгэм судлал, физик, сэтгүүл зүй).

2-р түвшний уралдаан (Газар зүй, түүх).

Ялагчид Оросын их сургуульд хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр элсэж болно. Хөнгөлөлттэй элсэлтийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах бол уралдааны вебсайт эсвэл элсэхийг хүссэн их сургуулийнхаа вебсайтаар зочилно уу.

"Нанотехнологи: Ирээдүй рүү авчрах нээлт"
Албан ёсны вебсайт

ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ
Москвагийн Улсын Их Сургууль (МУИС) болон Дэд бүтэц, боловсролын хөтөлбөрийн сангаас зохион байгуулдаг.

ОРОЛЦОГЧИД
Уралдаан нь Орос, ТУХН болон бусад орны ахлах сургуулийн 12 болон түүнээс дээш насны сурагч, бакалаврын оюутан, аспирантур, шинэ судлаач, лекцийн багш, нанотехнологи хөгжүүлэх сонирхолтой хүмүүст нээлттэй.

ТЭДГЭЭРИЙН ТҮВШИН/ЯЛАГЧДЫН ЭДЛЭХ ДАВУУ ТАЛ
1-р түвшний олимпиад (хими, физик, математик, биологи)

Ялагчдад Оросын их сургуульд элсэхэд давуу эрх олгодог. Олимпиадын эсвэл сонгосон их сургуулийнхаа вебсайтаас давуу эрхийн төрлийг олж мэдээрэй.

Менделеевийн нэрэмжит олон улсын химийн
Албан ёсны вебсайт

ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ
Москвагийн улсын их сургууль (МУИС) зохион байгуулдаг.

ОРОЛЦОГЧИД
Олимпиад нь Орос, Армени, Беларусь, Болгар, Унгар, Казахстан, Киргиз, Литва, Молдова, Румын, Саудын Араб, Тажикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украин зэрэг орны оюутнуудад нээлттэй.

ТЭДГЭЭРИЙН ТҮВШИН/ЯЛАГЧДЫН ЭДЛЭХ ДАВУУ ТАЛ
Ялагчид Оросын их сургуульд хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр элсэж болно. Хөнгөлөлттэй элсэлтийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах бол уралдааны вебсайт эсвэл элсэхийг хүссэн их сургуулийнхаа вебсайтаар зочилно уу.

Н. Д. Кондратьевын нэрэмжит олимпиад

ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ
Энэхүү арга хэмжээг Оросын ШУА-ийн Эдийн засгийн хүрээлэн, Москвагийн Улсын эдийн засаг, статистик, мэдээлэл зүйн их сургууль, Уралын холбооны их сургууль, Оросын засгийн газрын дэргэдэх Санхүүгийн их сургууль болон бусад байгууллага зохион байгуулдаг.

ОРОЛЦОГЧИД
Олимпиад эдийн засгийн онолыг судлах сонирхолтой: Орос, ТУХН-ийн 5-11-р ангийн сурагчдад нээлттэй.

ТЭДГЭЭРИЙН ТҮВШИН/ЯЛАГЧДЫН ЭДЛЭХ ДАВУУ ТАЛ
1-р түвшний уралдаан (Эдийн засаг).

Ялагчид Оросын их сургуульд хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр элсэж болно. Хөнгөлөлттэй элсэлтийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах бол уралдааны вебсайт эсвэл элсэхийг хүссэн их сургуулийнхаа вебсайтаар зочилно уу.

Сургуулийн сурагчдын мэдээлэл зүй, программчлалын олимпиад
Албан ёсны вебсайт

ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ
Санкт-Петербургийн Үндэсний Судалгааны Их Сургууль (МТМО) зохион байгуулдаг.

ОРОЛЦОГЧИД
Оролцохын тулд та 16 буюу түүнээс дээш насны Орос эсвэл өөр улсын ахлах сургуулийн сурагч байх ёстой.

ТЭДГЭЭРИЙН ТҮВШИН/ЯЛАГЧДЫН ЭДЛЭХ ДАВУУ ТАЛ
1-р түвшний уралдаан (Мэдээллийн технологи);

3-р түвшний уралдаан (Математик).

Ялагчид, дэд байр эзэлсэн оролцогч МTMO их сургуульд үнэ төлбөргүй суралцах, авсан оноотой пропорциональ тэтгэлэг авах эрхтэй.

"Дээд туршилт"
Албан ёсны вебсайт

ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ
Эдийн засгийн дээд сургууль Оросын хэд хэдэн их сургуультай хамтран явуулдаг.

ОРОЛЦОГЧИД
Энэ уралдааныг Орос ба ТУХН-ийн орнуудын 12 ба түүнээс дээш насны ахлах ангийн сурагчдад зориулсан болно.

ТЭДГЭЭРИЙН ТҮВШИН/ЯЛАГЧДЫН ЭДЛЭХ ДАВУУ ТАЛ
Олон түвшинт олимпиад:

1-р түвшин (дизайн, сэтгүүл зүй, гадаад хэл, мэдээлэл зүй, түүх, соёл судлал, математик, нийгмийн ухаан, улс төр судлал, хууль, орос хэл, социологи, хэл шинжлэлийн ухаан, гүн ухаан, эдийн засаг);

2-р түвшин (Ази судлал, ази хэл, дэлхийн түүх соёл иргэншил, сэтгэл зүй, санхүүгийн мэдлэг, электрон техник болон компьютерын техник);

3-р түвшин (биологи, бизнесийн үндэс, физик, хими).

Ялагчид Оросын их сургуульд элсэхдээ давуу эрх эдлэдэг. Олимпиад эсвэл өөрийн сонгосон их сургуулийнхаа вебсайтаас давуу эрхийн төрлийг олж мэдээрэй.

"Ломоносов"
Албан ёсны вебсайт

ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ
Москвагийн улсын их сургууль (МУИС) зохион байгуулдаг.

ОРОЛЦОГЧИД
Уралдаан нь Орос болон гадаадын иргэд, харьяалалгүй хүмүүст нээлттэй

ТЭДГЭЭРИЙН ТҮВШИН/ЯЛАГЧДЫН ЭДЛЭХ ДАВУУ ТАЛ
Олон түвшинт олимпиад:

1-р түвшин (сэтгүүл зүй, гадаад хэл, мэдээлэл зүй, биологи, түүх, уран зохиол, математик, нийгмийн ухаан, хууль, орос хэл, хими, сэтгэл зүй, гүн ухаан, газар зүй, олон улсын харилцаа болон дэлхий судлал);

2-р түвшин (геологи, механик болон математикийн загварчлал, улс төр судлал, физик, экологи, сансар судлал);

3-р түвшин (инженерийн шинжлэх ухаан, робот техник, сансар судлал, механик болон математикийн загварчлал).

Ялагчид Оросын их сургуульд элсэхдээ давуу эрх эдэлдэг. Олимпиадын эсвэл сонгосон их сургуулийнхаа вебсайтаас давуу эрхийн төрлийг олж мэдээрэй.

"Физтех"
Албан ёсны вебсайт

ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ
Арга хэмжээг Москвагийн физик, техникийн дээд сургууль, Санкт-Петербургийн улсын электротехникийн их сургууль, Казанийн холбооны их сургууль болон бусад их сургууль удирдан зохион байгуулдаг.

ОРОЛЦОГЧИД
Уфагийн улсын нисэхийн техникийн их сургууль, Хойд Кавказын холбооны их сургууль).

ТЭДГЭЭРИЙН ТҮВШИН/ЯЛАГЧДЫН ЭДЛЭХ ДАВУУ ТАЛ
Оролцогчид нь Орос, Армени, Беларус, Казахстан, Киргиз, Молдав, Таджикстан, Туркменистан, Узбекистан, Украйн улсын 9-11-р ангийн сурагчид юм

Олон түвшинт уралдаан:

1-р түвшин (Физик);

2-р түвшин (Математик).

Ялагчид Оросын их сургуульд хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр элсэж болно. Хөнгөлөлттэй элсэлтийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах бол уралдааны вебсайт эсвэл элсэхийг хүссэн их сургуулийнхаа вебсайтаар зочилно уу.

Сургуулийн сурагчдад зориулсан хамтарсан их сургуулиудын математикийн олимпиад
Албан ёсны вебсайт

ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ
Зохион байгуулдаг бүлэг сургуульд Москвагийн нисэхийн техникийн их сургууль, Оросын улс түмний найрамдлын их сургууль, ҮСЦИС "МИФДС", Үндэсний судалгааны технологийн их сургууль "МГХДС", Санкт Петербургийн Улсын Цахилгаан Техникийн Их Сургууль, МГХДС, Алс Дорнодын холбооны их сургууль , Их Петрийн Санкт-Петербургийн политехникийн их сургууль, Механик оптикийн Петр агуу Санкт-Петербургийн Политехникийн их сургууль гэх мэт сургуулиуд багтана.

ОРОЛЦОГЧИД
Оролцохын тулд та Орос эсвэл өөр улсын ахлах сургуульд сурдаг, 16 буюу түүнээс дээш насны сурагч байх ёстой.

ТЭДГЭЭРИЙН ТҮВШИН/ЯЛАГЧДЫН ЭДЛЭХ ДАВУУ ТАЛ
2-р түвшний уралдаан (Математик).

Ялагчид Оросын их сургуульд хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр элсэж болно. Хөнгөлөлттэй элсэлтийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах бол уралдааны вебсайт эсвэл элсэхийг хүссэн их сургуулийнхаа вебсайтаар зочилно уу.

КХИС-ийн бүсийн хичээлийн олимпиад
Албан ёсны website

ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ
Казанийн холбооны их сургууль зохион байгуулдаг.

ОРОЛЦОГЧИД
Оролцохын тулд та Орос, ТУХН эсвэл бусад орны 14 ба түүнээс дээш насны сурагч байх шаардлагатай.

ТЭДГЭЭРИЙН ТҮВШИН/ЯЛАГЧДЫН ЭДЛЭХ ДАВУУ ТАЛ
Олон түвшинт олимпиад:

2-р түвшин (гадаад хэл, хими)

3-р түвшин (физик)

Оросын их сургуулиудад элсэх ялагчдад давуу эрх олгоно. КХИС-ийн вебсайтаас давуу эрхийн төрлийг үзнэ үү.

Олон хичээлийн олимпиад “Залуу авьяастнууд”
Албан ёсны вебсайт

ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ
Академич С. П. Королевын нэрэмжит Самарын үндэсний судалгааны их сургууль болон уг сургуулийн хамтрагчид зохион байгуулдаг.

ОРОЛЦОГЧИД
Орос болон бусад орны ерөнхий боловсролын хөтөлбөрт хамрагдаж буй 9-11-р ангийн сурагчдын өмнө нээлттэй.

ТЭДГЭЭРИЙН ТҮВШИН/ЯЛАГЧДЫН ЭДЛЭХ ДАВУУ ТАЛ
1-р түвшний олимпиад (Хими, газар зүй)

Москвагийн сургуулийн сурагчдад зориулсан олимпиад
Албан ёсны вебсайт

ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ
Москвагийн боловсролын алба, М. В. Ломоносовын нэрэмжит Москвагийн улсын их сургууль, Эдийн засгийн дээд сургууль, Москвагийн физик техникийн дээд сургууль, Үндэсний судалгааны цөмийн их сургууль МИФДС, Үндэсний судалгааны технологийн их сургууль МГХДС болон Оросын бусад их сургууль.

ОРОЛЦОГЧИД
Ерөнхий болон дунд боловсролын хөтөлбөрт суралцаж буй 5-11-р ангийн сурагчид сургалтын хэлбэр, сургуулийн байршил эсвэл оршин суугаа газраас үл хамааран хамрагдах боломжтой.

ТЭДГЭЭРИЙН ТҮВШИН/ЯЛАГЧДЫН ЭДЛЭХ ДАВУУ ТАЛ
Олон түвшинт олимпиад
1-р түвшин (одон орон, газар зүй, мэдээлэл зүй, урлагийн түүх, түүх, хэл шинжлэл, математик, физик, хими);
2-р түвшин (дүрслэх урлаг, нийгмийн ухаан, хууль зүй, хэл шинжлэлийн ухаан, эдийн засаг);
3-р түвшин (байгалийн шинжлэх ухаан болон инженер, робот техник, санхүүгийн мэдлэг).

Сургуулийн сурагчдын физикийн онлайн
Албан ёсны вебсайт

ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ
Санкт-Петербургийн Улсын Их Сургууль, МТМО Үндэсний судалгааны их сургууль болон бусад Оросын их сургууль.

ОРОЛЦОГЧИД
Орос болон бусад орноос 7-11-р ангийн сурагчдын өмнө нээлттэй.

ТЭДГЭЭРИЙН ТҮВШИН/ЯЛАГЧДЫН ЭДЛЭХ ДАВУУ ТАЛ
1-р түвшний олимпиад (Физик)

Сургуулийн сурагчдад зориулсан TechnoCup программчлалын олимпиад
Албан ёсны вебсайт

ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ
Зохион байгуулагчид: Москвагийн физик, техникийн дээд сургууль болон Н. Э. Бауманы нэрэмжит Москвагийн улсын техникийн их сургууль

ОРОЛЦОГЧИД
Орос болон бусад орны 8-11-р ангийн сурагчдын өмнө нээлттэй.

ТЭДГЭЭРИЙН ТҮВШИН/ЯЛАГЧДЫН ЭДЛЭХ ДАВУУ ТАЛ
1-р түвшний олимпиад (мэдээлэл зүй).

Сургуулийн сурагчдын нээлттэй олимпиад
Албан ёсны вебсайт

ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ
Зохион байгуулагчид: Оросын их сургуулиудтай хамтран МТМО Үндэсний судалгааны их сургууль, Өмнөд Уралын улсын их сургууль болон Уралын холбооны их сургууль

ОРОЛЦОГЧИД
Олон түвшинт олимпиад;

ТЭДГЭЭРИЙН ТҮВШИН/ЯЛАГЧДЫН ЭДЛЭХ ДАВУУ ТАЛ
Multi-Level Olympiad;

1-р түвшин (Мэдээллийн технологи);

3-р түвшин (Математик).

Хуваалцана уу