Member
Газрын зураг дээр үзэх

Байгуулсан он: 1918

Нийт оюутан: 15 000 / Гадаад оюутан: 3 386

Тэнхим, багш нарын бүлэг: 9 / Тэнхим: 51

Тэнхим, багш нарын бүлэг: 4 000

Профессор187 Туслах профессор348 Шинжлэх ухааны доктор680 Аспирантур225 Гадаад багш23

Боломжит гадаад оюутанд зориулсан боловсролын гол хөтөлбөр: 227

Бакалаврын хөтөлбөр73 Магистрын хөтөлбөр64 Специалитетийн хөтөлбөр42 Хамгийн өндөр мэргэшсэн боловсон хүчин бэлтгэх48

Боломжит элсэгч гадаад оюутанд зориулсан нэмэлт боловсролын хөтөлбөр: 24

Их сургуулийн өмнөх сургалтын хөтөлбөр 16 Гадаад хэл- Орос хэл 8

Today, MISIS is one of the leading technological universities of Russia, specialising in the following areas:

  • Metallurgy;
  • Material sciences;
  • Mining engineering;
  • Biomaterials;
  • Nanotechnologies;
  • Information technologies;
  • Economics and management.

Хуваалцана уу