Парамита Пал
Индия
"Би мэдлэгтэй, үнэлж баршгүй туршлагатай болсон"
Read more
Чаудхари Трибикрам
Индия
"Энд профессорууд цөмийн шинжлэх ухааны талаар гүнзгий мэдлэгтэй"
Read more