THE Engineering & Technology

Positions of Russian universities in the ranking over the years

М. В. Ломоносовын нэрэмжит Москвагийн улсын их сургууль
Санкт-Петербургийн улсын их сургууль
Н. Э. Бауманы нэрэмжит Москвагийн улсын техникийн их сургууль
Новосибирскийн улсын техникийн их сургууль
Москвагийн нисэхийн дээд сургууль (үндэсний судалгааны их сургууль)
Үндэсний судалгааны их сургууль Москвагийн эрчим хүчний дээд сургууль
Н. Г. Чернышевскийн нэрэмжит Үндэсний судалгааны Саратовын улсын их сургууль
Өмнөдийн холбооны их сургууль
Казанийн үндэсний судалгааны технологийн их сургууль
Moscow State Technological University
Үндэсний судалгааны их сургууль "МЦТДС"
Пермийн үндэсний судалгааны политехникийн их сургууль
Волгоградын улсын техникийн их сургууль
Белгородын улсын их сургууль
Saint Petersburg Mining University
И. М. Губкины нэрэмжит улсын нефть, хийн их сургууль
Оросын технологийн их сургууль
Уфагийн улсын нисэхийн техникийн их сургууль
А. Н. Туполевын гэрэмжит Казанийн үндэсний судалгааны техникийн их сургууль
Omsk State Technical University
Томскийн улсын удирдлагын систем ба радиоэлектроникийн их сургууль
Bashkir State University
Samara State Technical University
Воронежийн улсын их сургууль

THE Physical Sciences

Positions of Russian universities in the ranking over the years

М. В. Ломоносовын нэрэмжит Москвагийн улсын их сургууль
Санкт-Петербургийн улсын их сургууль
Белгородын улсын их сургууль
Н. Г. Чернышевскийн нэрэмжит Үндэсний судалгааны Саратовын улсын их сургууль
Новосибирскийн улсын техникийн их сургууль
Оросын технологийн их сургууль
Пермийн үндэсний судалгааны политехникийн их сургууль
Пермийн улсын их сургууль
Өмнөдийн холбооны их сургууль
Воронежийн улсын их сургууль
Saint Petersburg Mining University
Н. Э. Бауманы нэрэмжит Москвагийн улсын техникийн их сургууль
Bashkir State University
И. М. Губкины нэрэмжит улсын нефть, хийн их сургууль
Уфагийн улсын нисэхийн техникийн их сургууль
А. Н. Туполевын гэрэмжит Казанийн үндэсний судалгааны техникийн их сургууль
Москвагийн нисэхийн дээд сургууль (үндэсний судалгааны их сургууль)
Үндэсний судалгааны их сургууль Москвагийн эрчим хүчний дээд сургууль
Томскийн улсын удирдлагын систем ба радиоэлектроникийн их сургууль
Эрхүүгийн улсын их сургууль
Үндэсний судалгааны их сургууль "МЦТДС"
М. К. Аммосовын нэрэмжит Хойд-Дорнодын холбооны их сургууль
Samara State Technical University

THE Arts and Humanities

Positions of Russian universities in the ranking over the years

THE Life Sciences

Positions of Russian universities in the ranking over the years

М. В. Ломоносовын нэрэмжит Москвагийн улсын их сургууль
Санкт-Петербургийн улсын их сургууль
Н. И. Пироговын нэрэмжит Оросын үндэсний судалгааны анагаах ухааны их сургууль

THE Clinical, Preclinical and Health

Positions of Russian universities in the ranking over the years

THE Business and Economics

Positions of Russian universities in the ranking over the years

THE Psychology

Positions of Russian universities in the ranking over the years

М. В. Ломоносовын нэрэмжит Москвагийн улсын их сургууль
Санкт-Петербургийн улсын их сургууль

THE Computer Science

Positions of Russian universities in the ranking over the years

М. В. Ломоносовын нэрэмжит Москвагийн улсын их сургууль
Санкт-Петербургийн улсын их сургууль
Н. Э. Бауманы нэрэмжит Москвагийн улсын техникийн их сургууль
Новосибирскийн улсын техникийн их сургууль
Өмнөдийн холбооны их сургууль
Үндэсний судалгааны их сургууль "МЦТДС"
Үндэсний судалгааны их сургууль Москвагийн эрчим хүчний дээд сургууль

THE Law

Positions of Russian universities in the ranking over the years

THE Education

Positions of Russian universities in the ranking over the years

THE Social Sciences

Positions of Russian universities in the ranking over the years

М. В. Ломоносовын нэрэмжит Москвагийн улсын их сургууль
Санкт-Петербургийн улсын их сургууль
ОХУ-ын Ерөнхийлөгчийн дэргэдэх Оросын ардын аж ахуй, төрийн албаны академи
Өмнөдийн холбооны их сургууль
Оросын их сургуульд элсэх өргөдөл илгээх.
Хуваалцана уу