Năm học ở trường đại học Nga bắt đầu từ khi nào?

Năm học theo các chương trình cơ bản tại Nga bắt đầu vào 1 tháng 9 và kết thúc vào 30 tháng 6. Tuy nhiên, đối với sinh viên nước ngoài trong một số trường hợp, các trường đại học có thể tạo ra ngoại lệ và chấp nhận nhập học muộn hơn một chút (ví dụ: nếu sinh viên không kịp nhận bằng tốt nghiệp ở trường cũ hoặc visa). Năm học bao gồm 2 học kỳ: học kỳ 1 kéo dài từ 1 tháng 9 đến 25 tháng 1, học kỳ 2 – từ 9 tháng 2 đến 30 tháng 6. Sau mỗi học kỳ sinh viên phải vượt qua kỳ thi. Trong năm có 2 kỳ nghỉ. Kỳ nghỉ đông kéo dài 2 tuần (từ 25/1 đến 9/2), hè – 2 tháng (từ 1/7 đến 30/8).

Khóa học tại khoa dự bị thường hay bắt đầu vào tháng 10 và kết thúc vào tháng 6. Nhưng ở đây, lịch trình đào tạo có thể linh hoạt hơn – các trường đại học cung cấp các khóa học có độ dài khác nhau, một số bắt đầu vào mùa đông hoặc mùa xuân, cũng có những lớp chuẩn bị mà bạn có thể tham gia bất cứ lúc nào trong năm. Thêm thông tin về các chương trình học được cung cấp bởi trường đại học Nga cho sinh viên nước ngoài, bạn sẽ tìm thấy tại đây.