Về dữ liệu cá nhân của người dùng

Kính thưa quý khách!

1. Khi bạn đăng ký nhận bản tin của Trang web http://studyinrussia.ru/ (sau đây gọi là Trang web) hoặc khi bạn liên hệ với quản trị Trang, các công cụ kỹ thuật của Trang web sẽ tự động yêu cầu tên và địa chỉ email của mỗi người dùng (Khách truy cập trang). Các thông tin được đề cập; địa chỉ email của những người sử dụng dịch vụ của Trang web và (hoặc) gửi email đến các địa chỉ được chỉ định trên Trang web; tự động tích lũy thông tin về những trang Internet nào của Trang web được người dùng truy cập; thông tin khác (bao gồm thông tin cá nhân) được người dùng truyền đạt được lưu trữ bằng các phương tiện kỹ thuật của Trang cho các mục đích được liệt kê trong đoạn hai của Thông báo này.

2. Thông tin về người dùng Trang web, được tích lũy và lưu trữ trong các phương tiện kỹ thuật của Trang web, chỉ được sử dụng cho mục đích cải thiện phương pháp trình bày thông tin trên Trang web, cải thiện dịch vụ của người dùng (khách truy cập), xác định các trang Internet được truy cập nhiều nhất (dịch vụ tương tác) của Trang web, để giữ số liệu thống kê các lượt truy cập Internet Trang web, cũng như để phân phối thông tin các tài liệu về các chủ đề mà người dùng quan tâm và để trả lời các câu hỏi của ban quản trị trang.

3. Ngoài phạm vi được chỉ định trong khoản hai của Thông báo này, thông tin về người dùng của Trang web không thể được sử dụng hoặc tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào. Truy cập vào thông tin đó chỉ dành cho những người được ủy quyền cụ thể để thực hiện công việc được quy định tại khoản hai của Thông báo này và cảnh báo trách nhiệm đối với việc tiết lộ vô tình hoặc cố ý hoặc sử dụng trái phép thông tin đó.

4. Thông tin cá nhân về người dùng Trang web được lưu trữ và xử lý tuân thủ các yêu cầu của pháp luật Nga về dữ liệu cá nhân.

5. Bất kỳ thông tin nào có nguồn gốc liên quan đến thông tin được liệt kê trong đoạn một của Thông báo này đều được gửi để sử dụng tiếp theo (phân phối) dưới dạng tổng quát, mà không chỉ định địa chỉ mạng (điện tử) cụ thể và tên miền của người dùng (khách truy cập) của Trang web.

6. Khi nhấp vào liên kết siêu văn bản được đăng trên Trang web tới các trang Internet khác, người dùng sẽ rời khỏi Trang web này Quản trị Trang không chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ và chính xác của thông tin cấu thành nguồn thông tin của bên thứ ba. Liên kết đến các trang web khác được tạo ra để thuận tiện cho Người dùng và điều này không có nghĩa là việc quản trị Trang web phê duyệt nội dung của các trang web này hoặc chịu trách nhiệm về chúng.

7. Quản trị Trang web và các phương tiện kỹ thuật của Trang web không yêu cầu dữ liệu về tài liệu, số thẻ tín dụng và thông tin tương tự khác.

8. Quản trị Trang không chịu trách nhiệm cho việc sử dụng (cả hợp pháp và bất hợp pháp) bởi các bên thứ ba về thông tin về Người dùng Trang, được tích lũy và lưu trữ trong các phương tiện kỹ thuật của Trang, bao gồm cả việc sao chép và phân phối, được thực hiện bằng mọi cách có thể.

9. Quản trị Trang có quyền sửa đổi và bổ sung văn bản của Thông báo này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước cho Người dùng. Những thay đổi như vậy có hiệu lực kể từ thời điểm chúng được đăng trên Trang web.