Matxcơva
Matxcơva
Dân số: 12.1 triệu người
Trường đại học: 257
Matxcơva
Dân số: 12.1 triệu người
Trường đại học: 257
Thư viện: 500
Bảo tàng: 440
Công viên và vườn cây: 121
Sankt-Peterburg
Sankt-Peterburg
Dân số: 5.1 triệu người
Trường đại học: 103
Sankt-Peterburg
Dân số: 5.1 triệu người
Trường đại học: 103
Thư viện: 79
Bảo tàng: 235
Công viên và vườn cây: 130
Kazan
Kazan
Dân số: 1.2 triệu người
Trường đại học: 32
Kazan
Dân số: 1.2 triệu người
Trường đại học: 32
Thư viện: 107
Bảo tàng: 42
Công viên và vườn cây: 8
Nizhny Novgorod
Nizhny Novgorod
Dân số: 1.2 triệu người
Trường đại học: 50
Nizhny Novgorod
Dân số: 1.2 triệu người
Trường đại học: 50
Thư viện: 53
Bảo tàng: 42
Công viên và vườn cây: 15
Yekaterinburg
Yekaterinburg
Dân số: 1.4 triệu người
Trường đại học: 27
Yekaterinburg
Dân số: 1.4 triệu người
Trường đại học: 27
Thư viện: 62
Bảo tàng: 40
Công viên và vườn cây: 39
Novosibirsk
Novosibirsk
Dân số: 1.5 triệu người
Trường đại học: 34
Novosibirsk
Dân số: 1.5 triệu người
Trường đại học: 34
Thư viện: 78
Bảo tàng: 42
Công viên và vườn cây: 19
Tomsk
Tomsk
Dân số: 580.000 người
Trường đại học: 8
Tomsk
Dân số: 580.000 người
Trường đại học: 8
Thư viện: 31
Bảo tàng: 8
Công viên và vườn cây: 6
Vladivostok
Vladivostok
Dân số: 630.000 người
Trường đại học: 28
Vladivostok
Dân số: 630.000 người
Trường đại học: 28
Thư viện: 20
Bảo tàng: 30
Công viên và vườn cây: 11
Petrozavodsk
Petrozavodsk
Dân số: 270.000 người
Trường đại học: 9
Petrozavodsk
Dân số: 270.000 người
Trường đại học: 9
Thư viện: 16
Bảo tàng: 23
Công viên và vườn cây: 6
Samara
Samara
Dân số: 1.1 triệu người
Trường đại học: 29
Samara
Dân số: 1.1 triệu người
Trường đại học: 29
Thư viện: 79
Bảo tàng: 29
Công viên và vườn cây: 9
Perm
Perm
Dân số: 1 triệu người
Trường đại học: 24
Perm
Dân số: 1 triệu người
Trường đại học: 24
Thư viện: 48
Bảo tàng: 25
Công viên và vườn cây: 12
Sochi
Sochi
Dân số: 401.000 người
Trường đại học: 11
Sochi
Dân số: 401.000 người
Trường đại học: 11
Thư viện: 5
Bảo tàng: 4
Công viên và vườn cây: 11