Trình độ học vấn cao hơn

Hình ảnh №1 – Các loại khóa học giáo dục đại học
© shutterstock.com

Hệ thống giáo dục đại học hiện đại ở Nga được xây dựng theo nguyên tắc Bologna và bao gồm một số cấp học:cử nhân, đại học, thạc sĩ, nghiên cứu sinh, cư trú và những bậc khác.

Bằng cử nhân

Đây là chương trình giáo dục đại học đã được hoàn thiện. Chường trình học bằng cử nhân chấp nhận các bạn thí sinh có trình độ học vấn tương đương với trung học phổ thông hoặc trung cấp nghề của Nga. Thời gian học kéo dài 4 năm và bao gôm các kiến thức cơ bản.

Đến lúc kết thúc thời gian học thì sinh viên phải bảo vệ bài luận văn của mình. Theo kết quả bảo vệ sẽ được cấp bằng cử nhân và được ban hành trình độ (“Cử nhân học thuật”, “Cử nhân ứng dụng”). 

Bằng Đại Học

Khác với chương trình cử nhân chương trình đại học hướng đến công việc thực hành trong ngành theo hướng đã chọn Những người có trình độ học vấn tương đương với trung học phổ thông hoặc trung cấp nghề của Nga có quyền được thi vào. Thời gian học kèo dài ít nhất là 5 năm. Theo kết quả thi và bảo về luận văn tốt nghiệp sẽ được cấp bằng với chỉ dẫn trình độ được ban (“Nhà thiên văn học”, “Giáo viên”, “Chuyên gia bảo mật thông tin”, v.v.). Cựu sinh viên có quyền làm theo chuyên ngành và có quyền tiệp tục học tại cao học hoặc nghiên cứu sinh.

Bằng thạc sĩ

Cung cấp kiến thức sâu hơn về hướng đang nghiên cứu. Những người tốt nghiệp bằng cử nhân và bằng đại học có quyền thi vào chương trình thạc sĩ Quá trình học kéo dài tối thiểu là hai năm và chuẩn bị sinh viên cho các hoạt động nghiên cứu khoa học. Sinh viên tốt nghiệp bảo vệ luận án tốt nghiệp (luận án thạc sĩ) và theo kết quả của bảo vệ sẽ được cấp văn bằng thạc sĩ và được ban trình độ “Thạc sĩ”.

Cựu sinh viên có quyền làm theo chuyên ngành và có quyền tiệp tục học tại cao học hoặc nghiên cứu sinh.

Đào tạo nhân viên với trình độ cao nhất

CHẾ ĐỘ NGHIÊN CỨU SINH – một hình thức đào tạo cán bộ khoa học và sư phạm. Chương trình đào tạo nghiên cứu sinh dành cho sinh viên tốt nghiệp bằng thạc sĩ hoặc chuyên ngành. Quá trình học bao gồm các phần giáo dục, giảng dạy, thực hành và nghiên cứu. Sinh viên tốt nghiệp chọn một chủ đề để nghiên cứu cho luận án của họ. Thời gian học toàn thời kéo dài ít nhất 3 năm, học hàm thụ – ít nhất là 4 năm. Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ nhận bằng tốt nghiệp và được ban hành trình độ ("Nhà nghiên cứu", "Nhà nghiên cứu giáo viên"). Theo kết quả bảo vệ luận án, mức độ ứng viên khoa học được ban hành – mức độ đầu tiên, phó tiến sĩ, chính thức xác nhận nhà là nhà khoa học. Phó tiến sĩ khoa học có quyền nghiên cứu và bảo vệ để thành tiến sĩ khoa học (bậc thứ hai, xác nhận danh vị của một nhà khoa học), được trao dựa trên kết quả của việc bảo vệ luận án tiến sĩ.

ADJUNKTURA – là một khóa học tương ứng với khóa học nghiên cứu sinh nhưng dành cho quân sự ở các trường nằm dưới sự giám sát của Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng Nga.

Chương trình BÁC SĨ NỘI TRÚ – chương trình học dành cho những người đã tốt nghiệp và có bằng đại học theo chuyên ngành y khoa (hoặc dược phẩm). Thời gian học kéo dài 2 năm và là sự kết hợp giữa nghiên cứu chuyên sâu vào nguyên tắc cơ bản của khoa học y tế với thực hành tại các cơ sở y tế, trong đó học sinh hình thành các kỹ năng chuyên môn cần thiết. Sau khi hoàn thành khóa học sinh viên phải trải qua kỳ thi bao gồm 3 bậc. Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng tốt nghiệp cư trú và bằng cấp của một chuyên gia và có quyền làm việc trong các cơ sở y tế.

TRỢ LÝ-TẬP SỰ – một hình thức đào tạo công nhân có trình độ bậc cao nhất trong lĩnh vực nghệ thuật. Sinh viên tốt nghiệp bằng Đại Học hay bằng thạc sĩ trong chuyên ngành nghệ thuật có đủ tiêu chuẩn để theo học chương trình học trợ lý-tập sự. Thời gian học kéo dài không quá hai năm và trong thời gian đó sinh viên học theo chương trình giảng dạy đặc biệt dành riêng cho mỗi sinh viên dưới sự giám sát của người phụ trách về mặt khoa học và chủ nhiệm bộ môn trong cơ sở giáo dục. Bài tốt nghiệp là một buổi biểu diễn, buổi hòa nhạc, buổi trình diễn, triển lãm, phim, tùy thuộc vào chuyên ngành. Sau khi hoàn thành khóa học trợ lý tập sự sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp với sự phân công trình độ (“Người biểu diễn buổi hòa nhạc và giáo viên giáo dục đại học”), cho phép sinh viên tốt nghiệp quyền biểu diễn và hoạt động giảng dạy tại các cơ sở đại học.

Bằng đại học thứ hai

Luật Nga cho phép người Nga được nhận miễn phí chỉ một bằng đại học (bậc 1,2,3) để có được bằng thứ hai thì phải trả tiền. Người nước ngoài tốt nghiệp đại học ngoài phạm vi của Liên Bang Nga có quyền nhận bằng đại học thứ hai cả mất phí lẫn miễn phí do quỹ ngân sách của Liên Bang Nga (với điều kiện là qua hết vòng tuyển chọn) Điều này có thể hoạn thiện qua học chương trình cử nhân (không quá 4 năm học), chương trình đại học (không quá 6 năm) hay cao học (tối thiểu là 2 năm). Lựa chọn cạnh tranh dựa trên các kỳ thi tuyển sinh. Sau khi hoàn thành quá trình học, một văn bằng xác nhận việc giao bằng cấp sẽ được cấp.


Chương trình học Bằng cử nhân Bằng Đại Học Bằng thạc sĩ
Trình độ học vấn lúc nộp hồ sơ nhập học Trung học phổ thông hay tương ứng Trung học phổ thông hay tương ứng Bằng cử nhân

Bằng Đại Học

Thời gian học (hình thức học toàn thời gian) 4 năm không dưới 5 năm 2 năm
Chứng chỉ giáo dục sẽ được cấp Bằng cử nhân Bằng Đại Học Bằng thạc sĩ
Trình độ chuyên môn (học hàm) Cử nhân học thuật, Cử nhân ứng dụng Chuyên gia Thạc sĩ
Bản chất của quá trình học Đào tạo cơ bản chung theo một hướng nhất định mà không có chuyên môn Tập trung vào công việc thực hành trong ngành theo hướng đã chọn Nghiên cứu chuyên sâu vào các khía cạnh của lý thuyết, tập trung vào các hoạt động nghiên cứu
Mẫu chứng nhận nhà nước cuối cùng Kỳ thi nhà nước, chuẩn bị và bảo vệ bài luận văn tốt nghiệp của cử nhân. Kỳ thi nhà nước, chuẩn bị và bảo vệ bài luận văn tốt nghiệp (dự án).

Kỳ thi nhà nước, chuẩn bị và bảo vệ bài luận văn tốt nghiệp của thạc sĩ.
Đào tạo tiếp theo Bằng thạc sĩ Cao học hay nghiên cứu sinh Nghiên cứu sinh
Vị trí trên thị trường lao động

Vị trí mà yêu cầu trình độ giáo dục đại học


Chương trình học Nghiên cứu sinh (Ạdjunktura tại các trường thuộc Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng Nga) Chương trình học đa khoa Trợ lý tập sự
Trình độ học vấn lúc nộp hồ sơ nhập học Bằng thạc sĩ hay bằng Đại Học Bằng đại học Y hay bằng dược sĩ Bằng Thạc sĩ hay bằng đại học chuyên ngành văn hóa
Thời gian học 3-4 năm (học toàn thời gian),
4-5 (học hàm thụ)
Không quá 2 năm

2 năm, chỉ học tại trường
Chứng chỉ giáo dục sẽ được cấp Bằng tốt nghiệp nghiên cứu sinh Bằng tốt nghiệp cư trú Bằng tốt nghiệp trợ lý tập sự
Trình độ chuyên môn (học hàm) Nhà nghiên cứu (trình độ), Nhà nghiên cứu giáo viên (trình độ),

phó tiến sĩ (học hàm)

Chuyên gia Chuyên gia có trình độ cao nhất, giáo viên đại học
Bản chất của quá trình học Phần giáo dục, hoạt động sư phạm, thực hành, nghiên cứu Nghiên cứu chuyên sâu về nên tảng phương pháp, lâm sàng xã hội và y học của y khoa;

hình thành các kỹ năng và kinh nghiệm trong hoạt động nghề nghiệp độc lập trong quá trình thực hành tại một cơ sở y tế

Chương trình giảng dạy cá nhân dưới sự giám sát của người phụ trách và trưởng tổ bộ môn tại trường đại học
Mẫu chứng nhận nhà nước cuối cùng 3 kỳ thi nghiên cứu sinh, kỳ thi quốc gia,

bảo vệ luận văn

Kỳ thi bao gồm 3 bậc. Bài tốt nghiệp là một buổi biểu diễn, buổi hòa nhạc, buổi trình diễn, triển lãm, phim, tùy thuộc vào chuyên ngành.
Bước tiếp theo trong sự nghiệp trong lĩnh vực khoa học và chuyên ngành Bảo về luận văn tiến sĩ Bổ túc với mục đích thành thạo một chuyên ngành hẹp hơn, nghiên cứu sinh Viết bài luận văn phó tiến sĩ để nhận học hàm của phó tiến sĩ lịch sử nghệ thuật. Bảo về luận văn tiến sĩ
Vị trí trên thị trường lao động Nghiên cứu, phân tích, hoạt động khoa học phù hợp với trình độ chuyên môn Làm việc trong các tổ chức y tế theo trình độ chuyên môn Hoạt động sư phạm hoặc chuyên nghiệp trong lĩnh vực nghệ thuật phù hợp với trình độ chuyên môn

Chia sẻ trên mạng xã hội