Thành viên
Xem trên bản đồ

Năm thành lập: 1900

Tổng số sinh viên: 12 500 / Sinh viên nước ngoài: 2 450

Khoa: 20 / Tổ bộ môn: 110

Giáo viên: 1 300

Giáo sư151 Bác sĩ435 Bác sĩ khoa học195 Tiến sĩ513 Giáo viên nước ngoài26

Chương trình học cơ bản cho người nước ngoài: 267

Bằng cử nhân31 Bằng thạc sĩ188 Bằng Đại Học 2 Đào tạo nhân viên với trình độ cao nhất46

Chương trình học bổ sung cho người nước ngoài: 14

Chường trình học dự bị 1 Học tiếng nga như ngôn ngữ nước ngoài 1 Chương trình học tóm tắt 12
 • Scientific articles published by the University faculty: 1800
 • Research Centers: 33
 • Innovative Clusters: 5
 • Small Innovative Enterprises: 43
 • Business incubators: 2
 • International Research Centers: 43

ITMO University is a national research university and leading Russian institution in the field of IT and photon technology.

The university has served as a base for the creation of:

 • 43 international scientific laboratories; 
 • 33 research laboratories; 
 • 5 innovative clusters; 
 • 43 innovative small businesses; 
 • 2 business incubators. 

ITMO University specialises in the following subject areas:

 • Design and urban science.
 • Translational medicine.
 • Computer technologies and management.
 • Information technologies and programming.
 • Infocommunicational technologies.
 • Photonics and optoinformation science.
 • Technological management and innovations.
 • Refrigeration, cryogenic equipment and air conditioning.
 • Nutritional biotechnologies and engineering.
 • Laser and light engineering.
 • International business and law.
 • Scientific communication.
 • Natural sciences.

ITMO University – IT's MOre than a UNIVERSITY! 


Chia sẻ