Aleksandr Arabadzhiev
Bulgaria
"Mình thích tham quan những địa điểm mới, vì vậy mình quyết định đến Nga để học theo chương trình trao đổi sinh viên"
Đọc đầy đủ
Amuda Abdumalik Babatunde
Maroc
"Học ở Nga hoàn toàn đáp ứng kỳ vọng của mình"
Đọc đầy đủ
Michelle Kovalevski
Pháp
"Sankt-Peterburg nhìn giống các thành phố của Pháp, nên ở đây tớ cảm thấy như ở nhà"
Đọc đầy đủ
Osuokha Chineya
Nigeria
"Nga đã cho mình kinh nghiệm sống và kinh nghiệm khoa học vô giá"
Đọc đầy đủ