Thành viên
Xem trên bản đồ

Năm thành lập: 1918

Tổng số sinh viên: 15 000 / Sinh viên nước ngoài: 3 386

Khoa: 9 / Tổ bộ môn: 51

Giáo viên: 4 000

Giáo sư187 Bác sĩ348 Bác sĩ khoa học680 Tiến sĩ225 Giáo viên nước ngoài23

Chương trình học cơ bản cho người nước ngoài: 227

Bằng cử nhân73 Bằng thạc sĩ64 Bằng Đại Học 42 Đào tạo nhân viên với trình độ cao nhất48

Chương trình học bổ sung cho người nước ngoài: 24

Chường trình học dự bị 16 Học tiếng nga như ngôn ngữ nước ngoài 8

Today, MISIS is one of the leading technological universities of Russia, specialising in the following areas:

  • Metallurgy;
  • Material sciences;
  • Mining engineering;
  • Biomaterials;
  • Nanotechnologies;
  • Information technologies;
  • Economics and management.

Chia sẻ