Thành viên
Xem trên bản đồ

Năm thành lập: 1758

Tổng số sinh viên: 15 000 / Sinh viên nước ngoài: 2 200

Khoa: 7 / Tổ bộ môn: 144

Chương trình học cơ bản cho người nước ngoài: 102

Bằng cử nhân4 Bằng thạc sĩ8 Bằng Đại Học 9 Đào tạo nhân viên với trình độ cao nhất81

Chương trình học bổ sung cho người nước ngoài: 2

Chường trình học dự bị 1 Học tiếng nga như ngôn ngữ nước ngoài 1
  • University clinical hospitals: 7
  • Inter-clinical diagnostic and treatment services: 16
  • Research institutes: 7
  • Training and medical buildings: 20
  • Number of patients who annually receive hospital care in the clinics of the University: 62 000
  • Number of patients who annually receive outpatient care in the clinics of the University: 300 000

I.M. Sechenov First Moscow State Medical University has leading positions in the Russian health care system and provides a full cycle of education programs for the most talented students from around the world. The main activities of the university include training of highly qualified physicians for the Russian and foreign healthcare. Experts of the university are involved in world-level fundamental and clinical research, effectively treat dangerous diseases, provide professional medical care.


Chia sẻ