Hulio Caesar Bastamante
México
"Mình đã tìm được bạn mới và củng cố tiếng Nga"
Đọc đầy đủ
Julia Krasser
Áo
"Các lớp học, giáo viên, chỗ ở – mọi thứ đã được nghĩ trước và tổ chức chuyên nghiệp"
Đọc đầy đủ
Aleksandra Frans
Úc
"Tất cả mọi người mà mình gặp đều rất vui gặp người nước ngoài và sẵn sang giúp họ"
Đọc đầy đủ