Thành viên
Xem trên bản đồ

Năm thành lập: 1899

Tổng số sinh viên: 32 121 / Sinh viên nước ngoài: 7 500

Khoa: 11 / Tổ bộ môn: 71

Giáo viên: 1 963

Giáo sư223 Bác sĩ591 Bác sĩ khoa học388 Tiến sĩ1 056 Giáo viên nước ngoài210

Chương trình học cơ bản cho người nước ngoài: 399

Bằng cử nhân138 Bằng thạc sĩ166 Bằng Đại Học 11 Đào tạo nhân viên với trình độ cao nhất84

Chương trình học bổ sung cho người nước ngoài: 39

Chường trình học dự bị 2 Học tiếng nga như ngôn ngữ nước ngoài 1 Chương trình học tóm tắt 36

SPbPU is the oldest technical university in Russia and is also a national research university.  

The university's graduates are in demand across research, design and business.  

SPbPU offers its students:

  • A wide selection of study programmes (Bachelor's, Specialist and Master's Degrees, Postgraduate Studies Programme);
  • Teaching from the best lecturers of St. Petersburg and European universities; 
  • Internships; 
  • Academic mobility programmes; 
  • Double degree programmes; 
  • Scholarships; 
  • Assistance gaining employment with companies that are leaders in the global market. 

Since the foundation of the university in 1899, a huge number of its graduates have received worldwide recognition in various spheres and won prestigious awards, including the Nobel Prize.


Chia sẻ