Thành viên
Xem trên bản đồ

Năm thành lập: 1896

Tổng số sinh viên: 13 500 / Sinh viên nước ngoài: 3 057

Khoa: 8

Giáo viên: 1 166

Giáo sư171 Bác sĩ674 Bác sĩ khoa học256 Tiến sĩ721 Giáo viên nước ngoài23

Chương trình học cơ bản cho người nước ngoài: 91

Bằng cử nhân30 Bằng thạc sĩ34 Bằng Đại Học 6 Đào tạo nhân viên với trình độ cao nhất21

Chương trình học bổ sung cho người nước ngoài: 41

Chường trình học dự bị 5 Học tiếng nga như ngôn ngữ nước ngoài 30 Chương trình học tóm tắt 5 Các chương trình học khác 1

One of the top 10 universities in Russia since 2012 (Expert RA rating), TPU offers students and young scientists:

  • Scholarship programmes,
  • Double degree programmes,
  • Academic exchange programmes,
  • Academic and social support,
  • Short-term research internships,
  • Postdoctoral programmes,
  • Pre-university course,
  • Russian language courses.

Chia sẻ