Thành viên
Xem trên bản đồ

Năm thành lập: 1896

Tổng số sinh viên: 12 000 / Sinh viên nước ngoài: 4 000

Khoa: 8

Giáo viên: 1 227

Giáo sư111 Bác sĩ318 Bác sĩ khoa học262 Tiến sĩ1 054 Giáo viên nước ngoài30

Chương trình học cơ bản cho người nước ngoài: 86

Bằng cử nhân29 Bằng thạc sĩ32 Bằng Đại Học 6 Đào tạo nhân viên với trình độ cao nhất19

Chương trình học bổ sung cho người nước ngoài: 39

Chường trình học dự bị 6 Học tiếng nga như ngôn ngữ nước ngoài 25 Chương trình học tóm tắt 7 Các chương trình học khác 1

Tomsk Polytechnic University was the first engineering school in Russia's Siberia and the Far East to open doors in 1896. Today, TPU has the status of a national research university and is among the best world university by the QS World University Rankings and is in the top-10 of technical universities in Russia.

TPU today is about 12300 students, 28% of them are international. The university offers over 60 areas of bachelor, master, and specialist degree programs. There are 7 Double Degree programs, 12 network programs with universities in the UK, Germany, Czech Republic, and Kazakhstan. Academic mobility programs link TPU with 90 universities in 30 countries.

TPU graduates are in high demand in Russian and abroad. According to statistics, every year, TPU graduates receive 1.7 applications from employers, for some programs it is 3-4 applications.


Chia sẻ