Akhmed Ibragim
Ai Cập
"Nga có một trường năng lượng mạnh mẽ, tại đây họ dạy kiến thức cơ bản"
Đọc đầy đủ
Dun Chenwei
Trung Quốc
"Ở Tomsk không có thời gian để buồn luôn"
Đọc đầy đủ
Sally Emma Kopp
Anh Quốc
"Mình thích cuộc sống sinh viên ở Tomsk"
Đọc đầy đủ
Anna Adaktilidu
Hy Lạp
"Giá băng ở Xibia không sợ nếu chọn quần áo đúng"
Đọc đầy đủ