Giáo dục đại học Nga trong các con số

Hình ảnh №1 – Giáo dục đại học Nga trong các con số
4 161 700 sinh viên
Hình ảnh №2 – Giáo dục đại học Nga trong các con số
741 trường đại học
Hình ảnh №3 – Giáo dục đại học Nga trong các con số
278 000 sinh viên nước ngoài
Hình ảnh №4 – Giáo dục đại học Nga trong các con số Hình ảnh №4 – Giáo dục đại học Nga trong các con số
741* trường đại học
29 trường nghiên cứu quốc gia
10 trường của liên bang
2 trường với trạng thái đặc biệt:
Hình ảnh №5 – Giáo dục đại học Nga trong các con số MGU
Hình ảnh №6 – Giáo dục đại học Nga trong các con số SPbGU
236 100 giáo viên
24 800 giáo sư
88 500 phó giáo sư
37 100 bác sĩ khoa học
136 500 phó tiến sĩ

* Nguồn tin:

  • Niên giám thống kê Nga: 2019. – Moskva: Dịch vụ thống kê nhà nước liên bang Nga, 2019.
Chia sẻ trên mạng xã hội