Giáo dục đại học Nga trong các con số

Hình ảnh №1 – Giáo dục đại học Nga trong các con số
4 246 000 sinh viên
Hình ảnh №2 – Giáo dục đại học Nga trong các con số
766 trường đại học
Hình ảnh №3 – Giáo dục đại học Nga trong các con số
260 100 sinh viên nước ngoài
Hình ảnh №4 – Giáo dục đại học Nga trong các con số Hình ảnh №4 – Giáo dục đại học Nga trong các con số
766* trường đại học
29 trường nghiên cứu quốc gia
10 trường của liên bang
2 trường với trạng thái đặc biệt:
Hình ảnh №5 – Giáo dục đại học Nga trong các con số MGU
Hình ảnh №6 – Giáo dục đại học Nga trong các con số SPbGU
245 100 giáo viên
26 200 giáo sư
90 900 phó giáo sư
38 400 bác sĩ khoa học
141 700 phó tiến sĩ

* Nguồn tin:

  • Niên giám thống kê Nga: 2018. – Moskva: Dịch vụ thống kê nhà nước liên bang Nga, 2018.
Chia sẻ trên mạng xã hội
Không hiển thị nữa
Gửi đơn vào trường đại học của Nga miễn phí và không qua trung gian!