ARWU Mathematics

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

ARWU Public Administration

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

ARWU Education

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

ARWU Statistics

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

Đại học Tổng hợp Quốc gia St. Petersburg

ARWU Physics

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

ARWU Electrical & Electronic Engineering

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

ARWU Materials Science & Engineering

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

ARWU Chemistry

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow mang tên M.V. Lomonosov
Đại học Tổng hợp Quốc gia St. Petersburg

ARWU Earth Sciences

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow mang tên M.V. Lomonosov
Đại học Tổng hợp Quốc gia St. Petersburg

ARWU Mechanical Engineering

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

ARWU Automation & Control

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

ARWU Instruments Science & Technology

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

ARWU Computer Science & Engineering

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

ARWU Nanoscience & Nanotechnology

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

ARWU Energy Science & Engineering

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

ARWU Environmental Science & Engineering

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow mang tên M.V. Lomonosov

ARWU Metallurgical Engineering

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

Đại học Tổng hợp Quốc gia Belgorod
Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Hàng không quốc gia Ufa
Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow mang tên M.V. Lomonosov
Đại học Tổng hợp Quốc gia St. Petersburg

ARWU Agricultural Sciences

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

ARWU Pharmacy & Pharmaceutical Sciences

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow mang tên M.V. Lomonosov
Đại học Tổng hợp Quốc gia St. Petersburg

ARWU Economics

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

ARWU Political Sciences

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

ARWU Sociology

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

ARWU Clinical Medicine

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow mang tên M.V. Lomonosov

ARWU Telecommunication Engineering

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

ARWU Psychology

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

ARWU Business Administration

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

ARWU Geography

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow mang tên M.V. Lomonosov

ARWU Biological Sciences

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow mang tên M.V. Lomonosov
Skolkovo Institute of Science and Technology

ARWU Mining & Mineral Engineering

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

ARWU Biotechnology

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow mang tên M.V. Lomonosov

ARWU Chemical Engineering

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

Đại học Tổng hợp Dầu khí Nga mang tên I.M. Gubkin
Trường Đại học Tổng hợp Công nghệ Hóa học mang tên D.I. Mendeleev
Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow mang tên M.V. Lomonosov
Đại học Tổng hợp Quốc gia St. Petersburg

ARWU Atmospheric Science

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow mang tên M.V. Lomonosov
Đại học Tổng hợp Quốc gia St. Petersburg

ARWU Management

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

ARWU Ecology

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow mang tên M.V. Lomonosov
Đại học Tổng hợp Quốc gia St. Petersburg
Hãy gửi đơn xin học vào trường đại học Nga.
Chia sẻ trên mạng xã hội