QS Social Sciences and Management

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow mang tên M.V. Lomonosov
Đại học Tổng hợp Quốc gia St. Petersburg
Đại học Tổng hợp Kinh tế Nga mang tên G.V.Plekhanov
Đại học Quan hệ Quốc tế Moscow (Đại học Tổng hợp) của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga
Đại học Tổng hợp Tài chính thuộc Chính phủ Liên bang Nga
Học viện Kinh tế quốc dân và Quản lý công của Tổng thống Nga

QS Natural Sciences

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

QS Life Sciences & Medicine

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow mang tên M.V. Lomonosov
Đại học Tổng hợp Quốc gia St. Petersburg

QS Engineering & Technology

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

QS Arts & Humanities

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

Hãy gửi đơn xin học vào trường đại học Nga.
Chia sẻ trên mạng xã hội