QS Statistics & Operational Research

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow mang tên M.V. Lomonosov
Đại học Tổng hợp Quốc gia St. Petersburg

QS Sociology

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow mang tên M.V. Lomonosov
Đại học Tổng hợp Quốc gia St. Petersburg
Đại học Tổng hợp Châu Âu tại St. Petersburg

QS Politics & International Studies

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow mang tên M.V. Lomonosov
Đại học Quan hệ Quốc tế Moscow (Đại học Tổng hợp) của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga
Đại học Tổng hợp Quốc gia St. Petersburg

QS Mathematics

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

QS Physics & Astronomy

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

QS Engineering - Mechanical, Aeronautical & Manufacturing

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

QS Education

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

QS Economics & Econometrics

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow mang tên M.V. Lomonosov
Đại học Tổng hợp Quốc gia St. Petersburg
Trường kinh tế Nga
Đại học Tổng hợp Tài chính thuộc Chính phủ Liên bang Nga
Đại học Tổng hợp Kinh tế Nga mang tên G.V.Plekhanov
Học viện Kinh tế quốc dân và Quản lý công của Tổng thống Nga

QS Chemistry

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

QS Petroleum Engineering

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

QS Engineering - Civil & Structural

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

QS Agriculture & Forestry

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

Học viện Nông nghiệp Moskva mang tên K. A. Timiryazev

QS Art & Design

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

QS Architecture

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow mang tên M.V. Lomonosov

QS Social Policy & Administration

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

QS Psychology

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow mang tên M.V. Lomonosov

QS Hospitality & Leisure Management

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

QS Law

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow mang tên M.V. Lomonosov
Đại học Tổng hợp Quốc gia St. Petersburg
Đại học Quan hệ Quốc tế Moscow (Đại học Tổng hợp) của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga
Đại học Luật Quốc gia Mátxcơva mang tên O.E. Kutafina (MGYUA)

QS Engineering ‐ Chemical

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

QS Business & Management Studies

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

Đại học Tổng hợp Quốc gia St. Petersburg
Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow mang tên M.V. Lomonosov
Đại học Tổng hợp Kinh tế Nga mang tên G.V.Plekhanov
Đại học Tổng hợp Tài chính thuộc Chính phủ Liên bang Nga
Học viện Kinh tế quốc dân và Quản lý công của Tổng thống Nga

QS Accounting & Finance

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow mang tên M.V. Lomonosov

QS Performing Arts

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

Nhạc viện Quốc gia Moscow mang tên P.I. Tchaikovsky
Nhạc viện Quốc gia St.Petersburg mang tên Rimsky-Korsakov
Học viện biên đạo nhà nước Moscow

QS Engineering - Mineral & Mining

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

Đại học Tổng hợp Quốc gia St. Petersburg
Đại học Tổng hợp Dầu khí Nga mang tên I.M. Gubkin
Đại học Tổng hợp Nghiên cứu Tài nguyên và Khoáng sản. Đại học mỏ
Đại học mỏ Sankt- Peterburg

QS English Language & Literature

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

QS Archaeology

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

QS Development Studies

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow mang tên M.V. Lomonosov

QS Communication & Media Studies

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

QS Geography & Area Studies

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow mang tên M.V. Lomonosov

QS Materials Science

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

QS Earth & Marine Sciences

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow mang tên M.V. Lomonosov

QS Environmental Sciences

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow mang tên M.V. Lomonosov

QS Pharmacy & Pharmacology

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow mang tên M.V. Lomonosov

QS Medicine

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow mang tên M.V. Lomonosov
Đại học Tổng hợp Quốc gia St. Petersburg
Đại học Tổng hợp Nghiên cứu Y khoa Quốc gia Nga mang tên N.I. Pirogov
Đại học Tổng hợp Y khoa số 1 Quốc gia Saint Petersburg mang tên viện sĩ I.P. Pavlov - Bộ Y tế Liên bang Nga (PSPbGMU)

QS Biological Sciences

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

QS Engineering - Electrical & Electronic

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

QS Computer Science & Information Systems

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

QS Philosophy

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

QS Modern Languages

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow mang tên M.V. Lomonosov
Đại học Tổng hợp Quốc gia St. Petersburg
Đại học Tổng hợp Ngôn ngữ Quốc gia Moscow
Đại học Quốc gia Nga cho Nhân văn
Đại học Quan hệ Quốc tế Moscow (Đại học Tổng hợp) của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga

QS Linguistics

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

QS History

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

Hãy gửi đơn xin học vào trường đại học Nga.
Chia sẻ trên mạng xã hội