THE Engineering & Technology

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow mang tên M.V. Lomonosov
Đại học Tổng hợp Quốc gia St. Petersburg
Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Moscow mang tên N.E.Bauman
Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Quốc gia Novosibirsk
Đại học Hàng không Moscow (Đại học Nghiên cứu Quốc gia)
Đại học Nghiên cứu Kỹ thuật Điện Quốc gia Moscow
Đại học Tổng hợp Nghiên cứu Quốc gia Saratov mang tên N.G.Chernyshevsk
Đại học Liên bang miền Nam
Đại học Tổng hợp Nghiên cứu Công nghệ Quốc gia Kazan
Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Moscow mang tên N.E.Bauman
Đại học Tổng hợp Nghiên cứu Quốc gia MIET
Đại học Tổng hợp Bách khoa Nghiên cứu Quốc gia Perm
Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Quốc gia Volgograd
Đại học Tổng hợp Quốc gia Belgorod
Đại học mỏ Sankt- Peterburg
Đại học Tổng hợp Dầu khí Nga mang tên I.M. Gubkin
Đại học Tổng hợp Công nghệ Nga
Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Hàng không quốc gia Ufa
Đại học Tổng hợp Nghiên cứu Kỹ thuật Quốc gia Kazan mang tên A.N.Tupolev
Omsk State Technical University
Đại học Hệ thống Kiểm soát và Điện tử vô tuyến Tomsk
Đại học Tổng hợp Quốc gia vùng Bashkiria
Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Quốc gia Samara
Đại học Tổng hợp Quốc gia Voronezh

THE Physical Sciences

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow mang tên M.V. Lomonosov
Đại học Tổng hợp Quốc gia St. Petersburg
Đại học Tổng hợp Quốc gia Belgorod
Đại học Tổng hợp Nghiên cứu Quốc gia Saratov mang tên N.G.Chernyshevsk
Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Quốc gia Novosibirsk
Đại học Tổng hợp Công nghệ Nga
Đại học Tổng hợp Bách khoa Nghiên cứu Quốc gia Perm
Đại học Tổng hợp Quốc gia Perm
Đại học Liên bang miền Nam
Đại học Tổng hợp Quốc gia Voronezh
Đại học mỏ Sankt- Peterburg
Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Moscow mang tên N.E.Bauman
Đại học Tổng hợp Quốc gia vùng Bashkiria
Đại học Tổng hợp Dầu khí Nga mang tên I.M. Gubkin
Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Hàng không quốc gia Ufa
Đại học Tổng hợp Nghiên cứu Kỹ thuật Quốc gia Kazan mang tên A.N.Tupolev
Đại học Hàng không Moscow (Đại học Nghiên cứu Quốc gia)
Đại học Nghiên cứu Kỹ thuật Điện Quốc gia Moscow
Đại học Hệ thống Kiểm soát và Điện tử vô tuyến Tomsk
Đại học Tổng hợp Quốc gia Irkutsk
Đại học Tổng hợp Nghiên cứu Quốc gia MIET
Đại học Tổng hợp Liên Bang vùng Đông Bắc mang tên M.K.Ammosov
Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Quốc gia Samara

THE Arts and Humanities

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

THE Life Sciences

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

THE Clinical, Preclinical and Health

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

THE Business and Economics

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

THE Psychology

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow mang tên M.V. Lomonosov
Đại học Tổng hợp Quốc gia St. Petersburg

THE Computer Science

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow mang tên M.V. Lomonosov
Đại học Tổng hợp Quốc gia St. Petersburg
Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Moscow mang tên N.E.Bauman
Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Quốc gia Novosibirsk
Đại học Liên bang miền Nam
Đại học Tổng hợp Nghiên cứu Quốc gia MIET
Đại học Nghiên cứu Kỹ thuật Điện Quốc gia Moscow

THE Law

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

THE Education

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

THE Social Sciences

Vị trí của các trường đại học Nga trong bảng xếp hạng theo năm

Hãy gửi đơn xin học vào trường đại học Nga.
Chia sẻ trên mạng xã hội